5xx HTTP status kodovi – kompletna lista

 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol koji se koristi za komunikaciju i prenos podataka između veb servera i klijenata. Kako to izgleda? Kada računar (klijent) želi da dobije pristup određenoj veb stranici, svoj zahtev šalje serveru, server prima i obrađuje zahtev i putem HTTP protokola vraća klijentu odgovor, koji između ostalog sadrži i trocifreni broj koji predstavlja statusni kod zahteva. Ovaj kod pruža informacije o tome kako je zahtev tretiran i da li je uspeo ili nije.

Koje vrste HTTP status kodova postoje?

HTTP status kodovi se mogu podeliti u pet kategorija, pri čemu prva cifra označava kategoriju samog odgovora dok preostale dve cifre ukazuju na konkretan status:

 • 1xx status kodovi služe u informativne svrhe,
 • 2xx status kodovi ukazuju da je zahtev uspešno obrađen,
 • 3xx status kodovi se odnose na informacije o preusmeravanju,
 • 4xx status kodovi ukazuju da je došlo do greške na strani klijenta,

5xx status kodovi ukazaju da je došlo do greške na strani servera

Lista 5XX HTTP status kodova

500 Internal Server Error500 Internal Server Error je jedna od najčešćih HTTP statusnih grešaka koja se pojavljuje kada veb server ne može da obradi zahtev zbog internih problema. Ova greška obično ukazuje na to da postoji neka tehnička poteškoća sa serverom, što može biti uzrokovano različitim faktorima poput problema u kodu ili konfiguraciji servera. Rešavanje ove greške zahteva dublje tehničko znanje i obično je potrebno analizirati logove servera kako bi se utvrdio tačan uzrok.

Pročitajte više: Šta je “500 Internal Server Error” greška i kako je rešiti?

501 Not Implemented

501 Not Implemented – Ovaj statusni kod označava da veb server ne podržava zahtevanu funkcionalnost. Na primer, ako server ne podržava određenu HTTP metodu (kao što je PUT ili DELETE) i klijent pošalje zahtev, na primer PUT, kako bi ažurirao resurs na serveru – server će odgovoriti sa HTTP 501 greškom jer nije u mogućnosti da izvrši tu akciju. Da biste rešili ovu grešku, trebalo bi da pregledate dokumentaciju servera ili kontaktirate administratora servera kako biste saznali koje metode server podržava i kako ih pravilno koristiti.

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway – Ova greška ukazuje na to da veb server kao posrednik između vašeg zahteva i drugog servera (kao što je aplikacioni server) ima problema u komunikaciji između servera. Greška može biti posledica preopterećenosti servera, problema sa mrežom ili problema na aplikacionom ili proxy serveru zbog čega veb server ne može da uspostavi vezu. Rešavanje obično zahteva pregled logova i konfiguracije servera.

PROMOCIJA! Besplatan .RS, .COM, .NET ili .ORG domen uz poručeni WordPress hosting paket.

503 Service Unavailable

503 Service Unavailable je greška koja obično ukazuje na to da server trenutno nije u mogućnosti da obradi zahteve klijenata iz različitih razloga. Ti razlozi mogu biti preopterećenost servera, održavanje, nadogradnje ili promena konfiguracije na serveru koja može privremeno uzrokovati nedostupnost servera, usled tehničkih problema ili DDos napada. Ova greška je privremena i server će se verovatno vratiti u normalno stanje nakon što se problemi otklone ili preopterećenost smanji. Ako se ova greška često ponavlja, možda je potrebno razmotriti skaliranje servera ili optimizaciju performansi.

504 Gateway Timeout

504 Gateway Timeout – Ovaj statusni kod ukazuje na to da veb server kao posrednik nije dobio odgovor od drugog servera (na primer, aplikacionog servera) u razumnom vremenskom okviru. Ovaj odgovor može se javiti kada je server preopterećen, spor ili jednostavno nedostupan zbog tehničkih problema, održavanja ili drugih razloga. Takođe, problemi sa mrežom kao što su preopterećenost mreže ili loša konekcija mogu uzrokovati 504 Gateway Timeout odgovor.

505 HTTP Version Not Supported

505 HTTP Version Not Supported – Ako veb server odgovori ovim statusnim kodom, to znači da ili ne podržava ili odbija da podrži verziju HTTP protokola koja je korišćena u zahtevnoj poruci. Na primer, ako klijent šalje zahtev sa HTTP/2 verzijom protokola, ali server podržava samo HTTP/1.1, server će odgovoriti statusnom kodu 505 kako bi obavestio klijenta da verzija protokola nije podržana. Važno je napomenuti da se ova greška retko javlja u praksi, jer je većina veb servera i klijenata dizajnirana tako da automatski prepozna i podrži kompatibilne verzije HTTP protokola.

506 Variant Also Negotiates

506 Variant Also Negotiates – Ovaj statusni kod obaveštava da server ima grešku u svojoj unutrašnjoj konfiguraciji i da je izabrana varijanta resursa zapravo konfigurisana za Transparent Content Negotiation. Ovo podešavanje se koristi kako bi se omogućilo biranje optimalnog resursa na osnovu karakteristika klijenta, kao što su tipovi medija koje podržava ili jezik. Kada se pojavi HTTP 506 greška, to znači da server nije uspeo pravilno da “pregovara” sa klijentom i izabere odgovarajuću varijantu resursa. Ova greška obično ukazuje na problem sa konfiguracijom servera.

507 Insufficient Storage 5xx HTTP

507 Insufficient Storage je statusna greška koja se javlja kada veb server ne može da izvrši zahtevanu operaciju na resursu jer nema dovoljno prostora za skladištenje podataka koji su potrebni za obradu zahteva. Na primer, ako klijent šalje veliki fajl serveru i server nema dovoljno prostora za privremeno skladištenje tog fajla pre obrade, može se pojaviti HTTP 507 greška. HTTP 507 greška je obično privremena i može se rešiti pravilnim upravljanjem resursima i konfiguracijom servera.

508 Loop Detected

508 Loop Detected je HTTP greška koja se javlja kada veb server detektuje beskonačnu petlju (loop) ili ponavljajuću redirekciju tokom obrade zahteva. Ova greška se koristi da označi situaciju u kojoj server prepoznaje da zahtevi klijenta ili servera izazivaju beskonačni ciklus, što može dovesti do preopterećenja servera i nesposobnosti servera da obradi zahtev.

510 Not Extended

510 Not Extended je greška koja se pojavljuje kada server očekuje od klijenta da pruži dodatne informacije ili da ispuni određene uslove pre nego što mu se dozvoli pristup resursu. Na primer, ako server zahteva da klijent pruži odgovarajuće autentifikacione podatke (korisničko ime i lozinku) kako bi pristupio resursima, a klijent ne pruži ili pruži neispravne informacije, server može odgovoriti sa HTTP 510 greškom kako bi obavestio klijenta da pristup nije odobren.

511 Network Authentication Required 5xx

511 Network Authentication Required je statusna greška koja se koristi kako bi obavestila klijenta da je potrebno da se autentifikuje kako bi se dobio pristup mreži ili resursima na serveru. Ova greška ukazuje na to da server zahteva od klijenta da pruži odgovarajuće informacije kako bi potvrdio identitet pre nego što mu bude dozvoljen pristup. U većini slučajeva, HTTP 511 se koristi za zaštitu od neovlašćenog pristupa ili kako bi se osiguralo da samo ovlašćeni korisnici mogu pristupiti određenim resursima.

Saveti za rešavanje 5xx HTTP grešaka

Da biste efikasno rešavali 5xx HTTP greške, važno je razumeti njihove uzroke i pristupiti problemu sistematično. Praćenje i analiza servera, kao i redovno ažuriranje i održavanje pomažu u smanjenju pojave problema. Ne zaboravite da se 5xx greške ne odnose na klijenta (vaš veb pregledač) već na server, pa je za njihovo rešenje često potrebno veće tehničko znanje i iskustvo. Ovo su neke od opštih smernica:

 1. Analizirajte serverske logove – Ovi logovi obično sadrže detaljne informacije o tome šta je uzrok greške i kada su se pojavile.
 2. Proverite resurse – Uverite se da vaš server i svi potrebni resursi (npr. baze podataka) rade ispravno. Proverite da li ima dovoljno dostupnih resursa kao što su CPU, memorija i protok.
 3. Pratite opterećenje servera –  Ako je server opterećen velikim brojem zahteva, razmislite o optimizaciji resursa ili skaliranju servera kako biste mogli da podnesete veći broj zahteva.
 4. Konfiguracija je bitna – Proverite konfiguraciju vašeg servera i baza podataka kako biste bili sigurni da su ispravno konfigurisani.
 5. Kontaktirajte hosting ili cloud provajdera – Ako koristite usluge hostinga ili cloud provajdera, kontaktirajte njihovu podršku kako biste saznali više o problemu i dobili njihovu pomoć u rešavanju.
 6. Ažurirajte i održavajte server – Redovno ažurirajte softver na serveru kako biste osigurali da koristite najnoviju verziju.
 7. Komunicirajte sa korisnicima – Ako je vaš sajt nedostupan, obavestite korisnike putem obaveštenja ili društvenih mreža o statusu problema i vremenu očekivanog rešenja.

Korisno je da system administratori i inženjeri redovno nadgledaju performanse servera kako bi sprečili ili brzo reagovali na potencijalne 5xx greške koje se mogu pojaviti. Rešavanje ovih grešaka može značajno doprineti stabilnosti i pouzdanosti servisa i poboljšati korisničko iskustvo prilikom korišćenja veb aplikacija.

Ostavi komentar