Šta je enkripcija i zašto je važna?

Zaštita osetljivih informacija putem kodova i šifri ima hiljadugodišnju istoriju. Sa razvojem pisma javila se i potreba da se informacije sačuvaju od osetljivih pogleda, što je nama danas poznatije kao – enkpricija. Stari Egipćani su koristili hijeroglifsku enkripciju, dok su stari Grci koristili scitalu, uređaj za zamagljivanje teksta. Julije Cezar je poznat po upotrebi Cezarove šifre, jednostavne zamene slova u poruci, pa je tako i njegova poznata izjava Alea iacta est (Kocka je bačena) u svom šifriranom dopisivanju glasila fqkf ofhzf kyz.

Šta je enkripcija?

Enkripcija ili šifrovanje je proces u kriptografiji koji podrazumeva pretvaranje čitljivih podataka ili informacija u nečitljiv oblik, nepoznat za osobe koje ne poseduju ključ. Ova tehnika se koristi kako bi se osigurala privatnost i sigurnost podataka tako da samo ovlašćeni korisnici ili primaoci mogu dešifrovati i razumeti originalne informacije.

Osnovni elementi enkripcije uključuju:

  • Otvoren tekst (plain text): Predstavlja originalne podatke ili informacije koje treba zaštiti.
  • Ključ za enkripciju (encryption key): Ključ je matematički parametar ili niz koji se koristi za enkripciju teksta. Postoji privatni ključ (koji se koristi za enkripciju) i javni ključ (koji se koristi za dešifrovanje).
  • Algoritam za enkripciju (encryption algorithm): Ovo je matematički proces ili set instrukcija koji se primenjuju na originalni tekst i ključ kako bi se generisao šifrovani tekst.
  • Šifrovani tekst (cipher text): Dobijeni podaci koji su rezultat primene algoritma za enkripciju. Ovaj tekst je obično potpuno nečitljiv bez odgovarajućeg ključa za dekripciju.
  • Ključ za dekripciju (decryption key): Ključ koji se koristi za dešifrovanje enkriptovanog teksta i vraćanje originalnog teksta.

Enkripcija se široko koristi u mnogim aspektima digitalne bezbednosti, uključujući zaštitu komunikacije putem interneta (kao što je HTTPS za sigurne veze), čuvanje podataka na uređajima, zaštitu elektronske pošte i mnoge druge aplikacije. Ova tehnika pomaže u sprečavanju neovlašćenog pristupa i čitanja osetljivih informacija, čime se značajno doprinosi očuvanju privatnosti i bezbednosti podataka.

Razumevanje enkripcije je ključno dok upravljate svojim vlastitim sajtom i razvijate ili dizajnirate sajtove i aplikacije za svoje klijente.

enkripcija podataka

Vrste enkripcije

Enkripcija se obično deli na dve osnovne kategorije: simetričnu i asimetričnu. U simetričnoj enkripciji, isti ključ se koristi za šifrovanje i dešifrovanje, dok se u asimetričnoj koriste dva različita ključa – jedan za šifrovanje i drugi za dešifrovanje. Ovi ključevi su poznati kao javni i privatni ključ, pri čemu privatni ključ igra ključnu ulogu u procesu enkripcije i generiše javni ključ, koji se koristi za dešifrovanje podataka od strane primaoca.

Vrsta enkripcije koja će se koristiti zavisiće pre svega od osetljivosti informacija koje se šalju ili čuvaju, veličine fajlova, načina slanja podataka (email, FTP) i enkripcijskih standarda koje primalac preferira.

Standardi enkripcije: Kada se koji koristi?

Postoje brojni standardi koje treba razumeti, zajedno sa situacijama u kojima je najbolje koristiti svaki od njih.

AES, ili Advanced Encryption Standard, jedan je od najpopularnijih metoda enkripcije fajlova na svetu. Ovaj standard koristi simetričnu enkripciju i blok šifre i pruža zaštitu osetljivih podataka koji se dele u zatvorenim sistemima i čuvaju u velikim bazama podataka. Takođe je dobar izbor za slanje informacija koje nisu izuzetno osetljive, poput novog kataloga proizvoda ili slanje velike ZIP datoteke putem emaila.

Open PGP ili Pretty Good Privacy, koristi simetrični ključ za enkripciju i asimetrični ključ za dešifrovanje podataka. PGP predstavlja hibridni kriptografski sistem koji spaja najbolje karakteristike simetrične i asimetrične zaštite podataka kako bi obezbedio sigurnost informacija. Ovo hibridno rešenje se koristi za zaštitu podataka u tranzitu kroz različite računarske mreže i sisteme. Open PGP je dobar izbor za šifrovanje i dešifrovanje elektronske pošte, fajlova, SMS poruka i celih disk particija, kao i za autentifikaciju digitalnih sertifikata.

AS2 (Applicability Statement 2) i AS4 (Applicability Statement 4) su standardi za elektronsku razmenu podataka (EDI – Electronic Data Interchange) koji definišu način kako se podaci razmenjuju između različitih računarskih sistema i organizacija. Oba standarda su posebno popularna u poslovnom okruženju i koriste se za siguran prenos poslovnih informacija, kao što su faktura, narudžbenice i drugi poslovni dokumenti.

Secure Mail koristi asimetričnu enkripciju. Štiti lično prepoznatljive informacije u telu emaila, kao što su važni poslovni podaci ili finansijske informacije poput broja računa.

SFTP ili Secure File Transfer Protocol komunicira preko sigurne veze (SSH protokol). Koristi enkripciju javnim ključem i autentifikaciju lozinkom. Enkripcija SFTP-a najčešće se koristi u transferima datoteka između servera i takođe štiti od prisluškivanja lozinki i man-in-the-middle napada. Obezbeđuje integritet podataka korišćenjem enkripcije i kriptografskih funkcija za proveru, dok autentifikuje i server i korisnika.

FTPS (File Transfer Protocol Secure) je siguran protokol za prenos fajlova koji se koristi za šifrirani prenos podataka između računara i servera putem interneta. Ovaj protokol je evolucija klasičnog FTP-a (File Transfer Protocol), koji nije obezbeđivao šifrovanje tokom prenosa podataka i otvarao mogućnost za neovlašćen pristup ili krađu informacija. FTPS je koristan naročito u okruženjima gde se prenose osetljivi ili privatni podaci, kao što su finansijske informacije, zdravstveni podaci ili lični dokumenti.

WordPress Salt Keys su nizovi slučajno generisanih karaktera koji se koriste za dodatno poboljšanje sigurnosti WordPress veb sajta. Ovi “ključevi” igraju ključnu ulogu u šifrovanju podataka koji se čuvaju u kolačićima (cookies) i drugim informacijama na WordPress sajtu. Njihova funkcija je da pruže dodatni nivo sigurnosti prilikom čuvanja lozinki i drugih osetljivih podataka na WordPress sajtu. Ključevi su slučajno generisani i sadrže različite kombinacije karaktera, uključujući slova, brojeve i simbole što ih čini teškim za predviđanje ili dešifrovanje. Preporučuje se da se WordPress Salt Keys periodično menjaju kako bi se povećala sigurnost sajta. Promena ovih ključeva može se lako izvršiti tako što ćete ih jednostavno generisati ponovo i ažurirati u konfiguracionom fajlu.

SSL sertifikati omogućavaju primenu enkripcije na komunikaciju između korisnikovog uređaja i veb servera. Kada korisnik pristupa veb sajtu sa SSL sertifikatom, dolazi do uspostavljanja enkriptovane veze između pregledača korisnika i veb servera. To znači da se podaci koji se prenose između ova dva entiteta šifruju i ne mogu se lako razumeti ili čitati od strane neovlašćenih osoba. Uz svaki poručeni Web hosting paket dobijate besplatan SSL sertifikat.

Zašto je enkripcija podataka važna?

Enkripcija podataka igra ključnu ulogu u očuvanju privatnosti i integriteta informacija u digitalnom svetu. Prva važna uloga enkripcije je zaštita privatnosti. Ona obezbeđuje da samo ovlašćene osobe mogu pristupiti podacima, čime se osigurava da čak i ako neko neovlašćen pristupi tim informacijama, neće ih razumeti i zloupotrebiti. Osim toga, enkripcija podataka pruža sigurnost, sprečavajući neovlašćeni pristup, krađu ili zloupotrebu osetljivih informacija, uključujući lične podatke, finansijske transakcije i poslovne dokumente.

Druga ključna uloga enkripcije je obezbeđivanje bezbednosti tokom komunikacije. Kada se podaci šalju putem interneta, enkripcija osigurava da se informacije ne mogu lako presretati ili čitati tokom prenosa. Ovo je od suštinskog značaja za sigurno slanje elektronske pošte, bankarskih podataka i drugih osetljivih informacija. Takođe, enkripcija pruža zaštitu od hakera, otežavajući im provalu u sisteme i pristup podacima. Bez odgovarajućeg ključa, čak i ako hakeri dobiju pristup šifrovanim podacima, neće moći da ih dešifruju.

Sve ovo zajedno doprinosi povećanju poverenja korisnika, usaglašenosti sa zakonima i propisima, kao i sticanju konkurentske prednosti za organizacije koje se ozbiljno bave sigurnošću i privatnošću podataka.

 

Ostavi komentar