Domeni i pravo: Vlasništvo, intelektualna svojina i rešavanje sporova

Domeni su danas ključna imovina u digitalnom svetu, a pravni aspekti vezani za njihovo vlasništvo postaju sve važniji. U ovom članku, istražićemo upravo ovu sferu vezanu za domene, uključujući pitanja vlasništva, prava intelektualne svojine, kao i na koji način efikasno rešavati sporove oko domena.

Vlasništvo nad domenima

Kada registrujete domen, postajete njegov vlasnik i imate prava na njegovo korišćenje za vreme trajanja registracije. Međutim, važno je napomenuti da registracija domena nije isto što i pravo intelektualne svojine, kao što su autorska prava ili zaštitni znakovi. Domeni su ograničeni na ime i adresu veb sajta i ne pružaju automatsku zaštitu od kršenja intelektualnih prava.

Šta je intelektualna svojina?

Prema definiciji Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije navodi se sledeće:

“Pod pojmom intelektualna svojina u širem smislu podrazumevaju se različite kreacije ljudskog uma. One kreacije i inovacije koje ispunjavaju zakonima propisane uslove mogu biti zaštićene određenim oblicima prava intelektualne svojine.” 

Ideja se dakle ne može zaštititi, već samo ekspresija ideje izražene u određenoj formi, bilo da je to naziv, logo, tehničko rešenje, umetničko delo, računarski program i sl.

Gde su tu domeni?

Registracija internet domena se oslanja na princip “prvi u vremenu, jači u pravu”, a u praksi bi to značilo da domen “dobija” onaj koji ga prvi registruje. U većini slučajeva, registri domena se ne bave detaljnim proverama prava na registraciju određenog naziva domena. Umesto toga, pretpostavlja se da registranti nemaju loše namere. Prilikom registracije naziva domena, registrant (korisnik naziva domena) se slaže sa opštim uslovima registracije domena u kojima se navodi da prema svojim saznanjima i uverenju, registracija traženog naziva domena ne krši tuđa prava intelektualne svojine ili bilo koje druga subjektivna prava i da neće zloupotrebljavati domen niti ga koristiti protivno principima poštenja, dobrih poslovnih običaja i načelima savesnosti.

Pročitajte više: 7 saveta za zaštitu vašeg domena

Kada nastaje problem?

U praksi, može se dogoditi da slučajno ili namerno, naziv domena bude istovetan ili sličan tuđem registrovanom žigu. U ovakvoj situaciji nosilac žiga obično pokrene arbitražni ili sudski postupak (ređe) u kome se kompanija ili pojedinac kao registrant internet domena nalazi na strani tuženog.

Rešavanje sporova oko registracije domena

Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) je međunarodni mehanizam za rešavanje sporova koji se odnose na registraciju i upotrebu internet domena, uključujući i generičke top-level domene (gTLDs) kao što su .com, .org, .net i drugi. Ustanovljen je od strane Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organizacije koja nadgleda globalni sistem domena.

UDRP je razvijen kako bi se omogućilo brzo, jeftino i efikasno rešavanje sporova između vlasnika prava intelektualne svojine (kao što su zaštitni znakovi) i osoba ili organizacija koje poseduju ili koriste domene koji krše ta prava. Ovaj mehanizam pomaže u sprečavanju zloupotrebe imena domena i smanjenju konfuziju među internet korisnicima.

Sporovi povodom registrovanih nacionalnih .RS i .СРБ domena rešavaju se pred Komisijom za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije. Postupak je regulisan Pravilnikom o postupku za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena.

Podnošenjem zahteva za registraciju internet domena, odnosno prihvatanjem Opštih uslova, registrant prihvata nadležnost domaćih i stranih komisija koje su zadužene za rešavanje domenskih sporova.

Uslovi za rešenje spora

UDRP pravilima (i domaćim Pravilnikom član 22.) propisana su tri uslova koja moraju biti ispunjena kako bi arbitražno veće usvojilo tužbeni zahtev:

  1. Registrovani naziv domena mora biti istovetan predmetu tužiočevog žiga ili mu je sličan u meri u kojoj može izazvati zabunu i dovesti u zabludu učesnike u prometu ili korisnike interneta;
  2. Da registrant nema nikakvo pravo ili legitimni interes da koristi naziv internet domena koji je registrovao;
  3. Mora se utvrditi da je tuženi u sporu bio nesavestan kada je registrovao i koristio naziv internet domena.

Arbitražno veće donosi odluku o prestanku ili prenosu registracije spornog naziva domena sa registranta na tužioca ukoliko su ispunjeni svi uslovi, a teret dokazivanja je na tužiocu.

Najduži spor oko naziva domena  – Nissan Motor Co. vs. Nissan Computers

Spor između Nissan Motor i Nissan Computer je poznat kao jedan od najznačajnijih i najdužih sporova u vezi sa imenima domena. Nissan Motor je poznata japanska automobilska kompanija i vlasnik zaštitnog znaka “Nissan”. Nissan Computer, s druge strane, bila je mala kompanija koja se bavila prodajom računarske opreme i usluga.

Spor između ove dve kompanije je nastao kada je Nissan Motor rešio da registruje domen nissan.com za svoje online prisustvo. Međutim, domen nissan.com je već bio u vlasništvu Nissan Computer-a još od 1994. godine, i to pre nego što je Nissan Motor razmišljao o prisustvu na internetu.

Nissan Motor je podneo tužbu protiv kompanije Nissan Computer tvrdeći da upotreba nissan.com domena od strane kompanije koja se bavi računarima stvara konfuziju kod potrošača i krši njihopa prava na zaštitni znak “Nissan”. Sa druge strane, Nissan Computer je tvrdio da je pravilno registrovao domen pre nego što je Nissan Motor počeo da koristi taj zaštitni znak i da ima legitimno pravo na taj domen. Ovaj spor vodio se više od deset godina, a Nissan Motor je preduzeo niz pravnih koraka kako bi dobio kontrolu nad domenom nissan.com. Uključivali su se i sudski postupci, a presude su se često menjale između različitih instanci sudova.

nissan site dispute domeni

Na kraju, spor je okončan 2002. godine gde je suprotno predviđanjima David pobedio Golijata. Uzi Nissan, vlasnik Nissan Computers, nije povredio pravo intelektualne svojine kompanije Nissan kreirajući veb sajt na adresama nissan.com i nissan.net. Međutim, sud je dozvolio Uziju Nissanu da zadrži svoje nazive domena, ali mu je zabranio da uključuje reklame i kritikuje kompaniju Nissan Motor.

Ovaj slučaj ilustruje kompleksnost i značaj rešavanja sporova oko imena domena, posebno kada su uključene velike kompanije i registrovani žigovi.

Ostavi komentar