Business E-Mail Hosting

PRILOG F

BUSINESS E-MAIL HOSTING (POSLOVNI E-MAIL)

Opšte odredbe

Član 1

Ovaj Prilog predstavlja sastavni deo Uslova korišćenja kojima se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva koje pruža privredno društvo MINT HOSTING d.o.o. Beograd-Voždovac, ul. Makedonska 21, 11042 Beograd, matični broj: 21480762, PIB: 111427788 (u daljem tekstu: Provajder). Provajder pruža usluge informacionog društva kako putem servisa koji se nalazi na Internet domenu i adresi https://mint.rs, kao i drugim domenima i adresama kojima upravlja Provajder, tako i putem davanja servera u zakup (engl. hosting), bilo da im se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne uređaje (u daljem tekstu: Usluge).

Primena dodatnih pravila

Član 2

Provajder je kao pružalac Business E-mail hosting usluga dužan da primenjuje sva relevantna pravila koja uređuju pitanja pružanja navedene usluge.
Korisnik se obavezuje da se samostalno informiše o pravilima koja se primenjuju na sadržaj koji elektronske pošte, i da ih primenjuje.

Odabir poslovne elektronske pošte

Član 3

Za odabir vrste poslovne elektronske pošte, odnosno paketa, kao i način korišćenja usluge poslovne elektronske pošte odgovara isključivo Korisnik.
Nakon isteka perioda od 30 dana od dana plaćanja usluge, Provajder neće izvršiti povraćaj novca, niti izmenu paketa poslovne elektronske pošte ukoliko Korisniku plaćeni paket ne odgovara, iz bilo kog razloga.
Provajder pruža usluge hostinga prema vrstama i ograničenjima navedenim u Cenovniku i zvaničnom opisu usluge.

Plaćanje i obnove usluge poslovne elektronske pošte

Član 4

Nadoknadu za usluge poslovne elektronske pošte i obnovu usluge poslovne elektronske pošte Korisnik plaća prema Uslovima korišćenja koji definišu načine plaćanja.

Obaveze Provajdera

Član 5

Provajder se obavezuje da će Korisniku za vreme pružanja Usluge omogućiti sledeće:

 • pristup Usluzi uz definisane pristupne parametre, i njenu upotrebu u skladu odabranim paketom Usluge,
 • da će brinuti o bezbednosti samog servera na kojem se Usluga nalazi,
 • uložiti maksimalni napor da tehnička dostupnost Usluge ne bude manja od dostupnosti definisane opisom Usluge koja iznosi 99% godišnje (u koju se ne uračunava niti se može uračunavat eventualne nedostupnost ili blokiranje od strane trećih lica, kao što su npr. filteri, crne liste, automatsko brisanje (engl. Realtime Blackhole List – RBL) i slično),
 • da će obezbediti proaktivnu zaštitu od dospevanja na crnu listu (Black list protection), kao i komunikaciju u ciljem uklanjanja sa crne liste,
 • da će obezbediti spam filter i antivirusnu zaštitu čija upotrebljivost može da varira od konkretnih okolnosti slučaja,
 • da će uklanjanje sa crne liste (RBL) izvršiti u roku od 5 radnih dana od dana prijema takvog zahteva.

Član 6

Ukoliko potrebe Korisnika prekorače okvire zakupljene Usluge, Provajder zadržava pravo da, uz blagovremeno obaveštenje, ponudi Korisniku opciju prelaska na drugi tip Usluge.
Ukoliko Korisnikova upotreba ugrožava pružanje usluga drugim korisnicima, Provajder zadržava pravo da, uz blagovremeno obaveštenje, jednostrano raskine ugovorni odnos sa Korisnikom.

Ograničenja

Član 7

Na pružanju ovde navedenih usluga primenjuju se i ograničenja iz člana 36 Uslova korišćenja.
Pored navedenih, primenjuju se i sledeća ograničenja:
Provajder ne garantuje apsolutnu pouzdanost i upotrebljivost spam filtera i antivriusne zaštite, jer ona zavisi od okolnosti konkretnih slučaja i od korisničkih podešavanja.

Obaveze i odgovornosti Korisnika

Član 8

Korisnik je odgovoran za celokupan sadržaj korisničkog e-mail naloga i prepiski i pratećih usluga i u potpunosti snosi svu materijalnu i krivičnu odgovornost koja proizilazi iz upotrebe i posedovanja istog.
Korisnik je odgovoran za sve bezbednosne propuste na računarima sa kojih se pristupa korisničkim prijavnim parametrima (korisničko ime i lozinka).
Korisnik je isključivo odgovoran za administraciju i upravljanje korisničkim e-mail nalozima i kontrolu njihove potrošnje kako i posledice koje proisteknu iz neadekvatne administracije, upravljanja ili prekoračenja.

Član 9

Korisnik se, pored ostalog, obavezuje:

 • da neće koristiti uslugu za slanje neželjenih poruka, kršenje zakonskih odredbi, odnosno ugrožavanje bezbednosti trećih lica na Internetu (Spam, phishing, itd)
  da održava spam filtere i antivirusnu zaštitu, i da odgovara za bezbednost uređaja sa kojih pristupa usluzi,
 • da je odgovoran za sav generisani saobraćaj ka i od njegovog korisničkog naloga i zakupljenih Usluga, koji se u skladu sa Uslovima korišćenja može okarakterisati kao štetni saobraćaj,
 • da će u slučaju obaveštenja od strane Provajdera da e-mail troši više resursa nego što je to propisano okvirima paketa primeniti neko od sledećih rešenja:
  • modifikovati sadržaj svog korisničkog naloga koje će rezultirati smanjenom upotrebom resursa. Na primer: promena programskog koda ili načina upotrebe resursa;
  • aktivirati Uslugu sa adekvatnom količinom sistemskih resursa koja odgovara potrebama Korisničkog naloga i posećenosti;
  • ukoliko ne postupi na načine navedene pod a) i/ili b) Provajder jednostrano raskinuti ugovorni odnos kako bi se sprečio pad kvaliteta usluge i korisničkog iskustva drugih korisnika ove Usluge.

Član 10

Ukoliko Provajder utvrdi da je došlo do povećanja potrošnje protoka u okviru Usluge, i nakon provere utvrdi da potrošnja saobraćaja ne odgovara normalnoj upotrebi, Provajder će suspendovati nalog Korisnika i o tome obavestiti Korisnika uz predlog neophodnih koraka koje Korisnik treba da preduzme (provera uređaja, promena lozinke naloga), kako bi Usluga bila ponovo uspostavljena. Ponovo uspostavljanje Usluge zavisi isključivo od Korisnika.

Prestanak hostinga

Član 11

Na prestanak usluge opisane u ovom Prilogu, zbog specifičnosti same usluge, ne primenjuje se član 32 Uslova korišćenja, već pružanje usluge prestaje na sledeći način:
Kada usluga Business E-Mail hostinga istekne, suspenduje se narednog kalendarskog dana, onemogućavanjem pristupa istekloj usluzi.
Nakon isteka perioda od 7 kalendarskih dana dana od dana suspenzije, ova usluga se automatski terminira.

Završna odredba

Član 12

Ovaj Prilog počinje sa primenom osmog dana od dana njegovog objavljivanja na Internet stranici Provajdera.
Početkom primene ovog Priloga prestaju da važe odredbe prethodnog opšteg akta Provajdera koji se odnosio na usluge poslovne elektronske pošte.

 • Comodo SSL
 • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji