Business E-Mail Hosting

OPŠTE ODREDBE

Naručivanjem Business E-mail usluge, u daljem tekstu Usluga, potvrđuje se saglasnost sa ovim pravilnikom kao dopunom Opštih Uslova korišćenja usluga kompanije Mint Services, u daljem tekstu Provajder.

BUSINESS E-MAIL USLUGA I DEFINICIJA POJMOVA

Business E-mail usluga podrazumeva omogućavanje elektonske komunikacije klijentu, u daljem tekstu Korisnik, upotrebom e-mail adrese i naloga na servisima Provajdera. Usluga je definisana paketima izloženim na sajtu i u cenovniku Provajdera.

Paketi Usluge

Business E-mail paketi koji definišu Uslugu navedeni su na sajtu Provajdera.

Parametri Usluge

Skup parametara dostupnih u okviru Usluge navedeni su na sajtu Provajdera.

E-mail adresa

Identifikator mailboxa Korisnika, uobičajeno predstavljen u obliku ime.prezime@nazivdomena.com

Mailbox

Pripadajući prostor za skladištenje poruka definisan cenovnikom.

RBL Black list (Crna lista)

Mreža nezavisnih servisa koji služe za proveru reputacije IP adresa i domena sa kojih se šalju e-mail poruke.

Dospevanje na crnu listu (RBL Black list)

Označava da je domen ili host obeležen kao nesiguran i da se komunikaciji sa domenom mora pristupati sa oprezom.

OSTALI POJMOVI

Dostupnost (Uptime)

Ukupna dostupnost Usluge na godišnjem nivou. Vreme dostupnosti servera na godišnjem nivou izraženo je u procentima. Najavljeni prekidi u radu usled redovnog ili vanrednog održavanja ne smatraju se nedostupnošću.

Monitoring i Metrika

U sklopu infrastrukture Provajdera vrši se monitoring i kontrola dostupnosti i kvaliteta usluge u odnosu na koju se definiše dostpunost u okviru Usluge (SLA dogovor). Validnim se smatraju logovi sa zvaničnih sistema Provajdera, a koji se odnose na dostupnost virtuelnog resursa (sistemskog procesa) u okviru fizičke infrastrukture.

Dodatne Obaveze Provajdera

Provajder se obavezuje da će Korisniku za vreme važenja ovog ugovora omogućiti sledeće:

  • pristup Usluzi uz definisane pristupne parametre, i njenu upotrebu prema Uslovima korišćenja,
  • uložiti maksimalni napor da dostupnost Usluge ne bude manja od dostupnosti definisane opisom Usluge koja iznosi 99,99% godišnje,
  • ukoliko potrebe Korisnika prekorače okvire zakupljene Usluge, Provajder zadržava pravo da, uz blagovremeno obaveštenje, ponudi Korisniku opciju prelaska na drugi tip Usluge.
  • proaktivnu zaštitu od dospevanja na crnu listu (Black list protection), kao i komunikaciju u ciljem uklanjanja sa crne liste.

Dodatne obaveze Korisnika

Korisnik se tokom korišćenja Usluge obavezuje:

  • da je odgovoran za celokupan sadržaj korisničkog e-mail naloga i pratećih usluga i u potpunosti snosi svu materijalnu i krivičnu odgovornost koja proizilazi iz upotrebe i posedovanja istog,
  • da neće koristiti uslugu za slanje neželjenih poruka, kršenje zakonskih odredbi, odnosno ugrožavanje bezbednosti trećih lica na interentu (Spam, phishing, itd),
  • da je odgovoran za sav generisani saobraćaj ka i od njegovog korisničkog naloga i zakupljenih Usluga, koji se u skladu sa Uslovima korišćenja može okarakterisati kao štetni saobraćaj, kao i za sve bezbedonosne propuste na računarima sa kojih se pristupa korisničkim prijavnim parametrima (ime i lozinka).

Mint Hosting je član Enartia

  • PayPal Acceptance Mark
  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji