Reseller Hosting

PRILOG C

RESELLER HOSTING (HOSTING ZA PREPRODAVCE USLUGE)

Opšte odredbe

Član 1

Ovaj Prilog predstavlja sastavni deo Uslova korišćenja kojima se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva koje pruža privredno društvo MINT HOSTING d.o.o. Beograd-Voždovac, ul. Makedonska 21, 11042 Beograd, matični broj: 21480762, PIB: 111427788 (u daljem tekstu: Provajder). Provajder pruža usluge informacionog društva kako putem servisa koji se nalazi na Internet domenu i adresi https://mint.rs, kao i drugim domenima i adresama kojima upravlja Provajder, tako i putem davanja servera u zakup (engl. hosting), bilo da im se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne uređaje (u daljem tekstu: Usluge).

Primena dodatnih pravila

Član 2

Provajder je kao pružalac usluga hostinga dužan da primenjuje sva relevantna pravila koja uređuju pitanja hostovanja korisničkog sadržaja.
Korisnik se obavezuje da se samostalno informiše o pravilima koja se primenjuju na sadržaj koji hostuje, i da ih primenjuje.

Odabir hostinga

Član 3

Za odabir vrste hostinga, odnosno hosting paketa, kao i način korišćenja usluge hostinga odgovara isključivo korisnik.
Nakon isteka perioda od 30 dana od dana plaćanja usluge, Provajder neće izvršiti povraćaj novca, niti izmenu hosting paketa ukoliko korisniku plaćeni hosting ne odgovara, iz bilo kog razloga.
Provajder pruža usluge hostinga prema vrstama i ograničenjima navedenim u Cenovniku i zvaničnom opisu usluge. Ukoliko postoje dodatna ograničenja u vezi sa uslugom iz ovog Priloga ona su navedena u Dodatku 1.

Plaćanje hostinga i obnove hostinga

Član 4

Nadoknadu za usluge hostinga i obnovu hostinga Korisnik plaća prema prema Uslovima korišćenja koji definišu načine plaćanja

Obaveze Provajdera

Član 5

Provajder se obavezuje da će Korisniku za vreme pružanja Usluge omogućiti sledeće:

 • pristup Usluzi uz definisane pristupne parametre, i njenu upotrebu prema Uslovima korišćenja,
 • obezbediti punu kontrolu nad uslugom kroz Web Host Manager (WHM),
 • uložiti maksimalni napor da dostupnost Usluge ne bude manja od dostupnosti definisane opisom Usluge koja iznosi 99% godišnje,

Član 6

Ukoliko potrebe Korisnika prekorače okvire zakupljene Usluge, Provajder zadržava pravo da, uz blagovremeno obaveštenje, ponudi Korisniku opciju prelaska na drugi tip Usluge.
Ukoliko Korisnikova upotreba ugrožava pružanje usluga drugim korisnicima, Provajder zadržava pravo da, uz blagovremeno obaveštenje, jednostrano raskine ugovorni odnos sa Korisnikom.

Ograničenja

Član 7

Na pružanju ovde navedenih usluga primenjuju se i ograničenja iz člana 36 Uslova korišćenja.

Član 8

Provajder pravi rezervnu kopiju podataka (engl. backup) sadržaja svih hostovanih sajtova jednom nedeljno i jednom mesečno.
Provajder nije odgovoran za nestale ili oštećene podatke ili sadržaj korisnika. Korisnik je isključivo odgovoran za sav sadržaj na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i rezervne kopije istih. Korisnik ima opciju da sam pravi rezervne kopije koristeći dostupne funkcionalnosti Usluge (npr. putem cPanela).

Obaveze i odgovornosti Korisnika

Član 9

Korisnik je odgovoran za administraciju korisničkih naloga kreiranih u okviru svog kontrolnog panela, kao i za pružanje korisničke podrške trećim licima odnosno licima kojima preprodaje Uslugu.
Isključiva je obaveza korisnika sistema upravljanja sadržajem (engl. Content Management System, skr. CMS, npr. WordPress, Joomla, itd.) kao i svih drugih skripti koje postave kao sadržaj na svoj hosting, da prate dešavanja na polju sigurnosti i zaštite ovakvih sistema i skripti, kao i da uklone poznate ranjivosti redovnim održavanjem i primenom odgovarajućih zakrpi i/ili ažuriranja.

Član 10

Ukoliko dođe do neželjenih posledica po sadržaj Korisnika, Provajder ima mogućnost, ali ne i obavezu, da suspenduje hosting nalog Korisnika i obavesti ga o merama bezbednosti. Ukoliko Provajder obavesti Korisnika, Korisnik je dužan sprovede navedene mere. Takođe, Korisnik je dužan da očisti eventualno zaražene fajlove, i nakon čišćenja kontaktira tehničku podršku i kada hosting nalog ponovo biti aktiviran. Ukoliko Korisnik ne može sam da izvrši čišćenje zaraženih fajlova, Provajder može (ali nije obavezan) da uz dogovorenu dodatnu nadoknadu izvrši navedeno čišćenje.

Član 11

Korisnik se, pored ostalog, obavezuje:

 • da će Uslugu koja je na serveru dodeljena njegovom korisničkom nalogu koristiti prevashodno za skladištenje fajlova koji se koriste direktno na web sajtu,
 • da slugu neće koristiti za javno serviranje, skladištenje ili deljenje fajlova (putem FTP, peer2peer ili drugih protokola) koji nisu direktan sadržaj web sajta i čija veličina prelazi veličinu prosečnog fajla na serveru,
 • da će u slučaju obaveštenja od strane Provajdera da njegov hosting nalog troši više resursa nego što je to propisano okvirima paketa primeniti neko od sledećih rešenja:
  • modifikovati sadržaj svog korisničkog naloga koje će rezultirati smanjenom upotrebom resursa. Na primer: promena programskog koda ili načina upotrebe resursa;
  • aktivirati Uslugu sa adekvatnom količinom sistemskih resursa koja odgovara potrebama Korisničkog naloga i posećenosti;
  • ukoliko ne postupi na načine navedene pod a) i/ili b) Provajder jednostrano raskinuti ugovorni odnos kako bi se sprečio pad kvaliteta usluge i korisničkog iskustva drugih korisnika ove Usluge.

Prestanak hostinga

Član 12

Prestanak pružanja usluge se vrši na način i pod uslovima koji su definisani članom 32 Uslova korišćenja.
U periodu do 30 dana od dana terminacije, Provajder ni na koji način ne pruža bilo kakvu garanciju za posedovanje rezervne kopije podataka Korisnika. U određenim slučajevima postoji mogućnost da Provajder ipak poseduje rezervnu kopiju navedenih podataka, ali ne garantuje za njeno postojanje. Ako i samo ako rezervna kopija podataka Korisnika postoji kod Provajdera (za šta Provajder ne garantuje) Korisnik može zatražiti povraćaj podataka iz rezervne kopije po ceni navedenoj u Cenovniku Provajdera.

Završna odredba

Član 13

Ovaj Prilog počinje sa primenom osmog dana od dana njegovog objavljivanja na Internet stranici Provajdera.
Početkom primene ovog Priloga prestaju da važe odredbe prethodnog opšteg akta Provajdera koji se odnosio na reseller hosting.

Prilog C – Dodatak 1 – vrste i ograničenja usluga hostinga

Odredbe o serverskim resursima
Upotreba serverskih resursa od strane Korisnika mora biti takva da ne ugrožava kapacitet i operativnost deljenog servera. Bilo koji Korisnički nalog ima ograničenja u upotrebi resursa kako sledi:

Reseller nalozi (Reseller Accounts)

Tip resursa Mint Entry Mint Webby Mint Smarty
Ukupan broj jezgara 1 2 4
Fizička memorija (pMEM 512 1024 2048
Broj konkurentnih konekcija (EP) 20 60 80
Broj procesa (nPROC) 100 100 200
I/O limit 2048 kb/s 4096 kb/s 8096 kb/s
I/O operacija u sekundi 1024 2048 4096

 

Za sve navedene usluge

 • Nijedna skripta (script) ne sme koristiti 25% ili više sistemskih resursa u trajanju od 60 sekundi ili duže;
 • Izvršavanje samostalnih, nepovezanih procesa/daemona koji se odvijaju na serveru je zabranjeno (radi dobrog razumevanja, engl.: Running stand-alone, unattached server side processes/daemons is strictly prohibited)
 • Izvršavanje bilo kakvog tipa mrežnog indeksiranja / “pauka” (npr. Google Cash ili Ad Spy i sl.) je zabranjeno (radi dobrog razumevanja, engl.: Running any type of web spider / indexer (Google Cash / Ad Spy) is strictly prohibited)
 • Izvršavanje bilo kakve bit-torrent / P2P aplikacije odnosno aplikacije za razmenu sadržaja između učesnika u razmeni je zabranjeno (radi dobrog razumevanja, engl.: Running any bit-torrent / P2P application is strictly prohibited)
 • Izvršavanje bilo kakvih skripti kojima se automatizuje pokretanje jedne ili više instrukcija u određeno periodično predefinisano fiksno vreme (tzv. “cron” skripte) kraće od 5 minuta, ili više od 5 takvih instrukcija istovremeno je zabranjeno (radi dobrog razumevanja, engl.: Running cron scripts with intervals of less than 5 minutes, or setting up more than 5 simultaneous cron jobs is strictly prohibited)
 • Izvršavanje, odnosno omogućavanje servisa za javne razmenu fajlova je zabranjeno (radi dobrog razumevanja, engl.: Running of public file exchange services is strictly prohibited)

Provajder i zaposleni kod Provajdera mogu koristiti sledeće alate, po sopstvenoj proceni, da bi identifikovali korišćenje sistemskih resursa:

 • Konvencionalni alati UNIX sistema, kao što su ‘ps’, ‘top’, ‘iostat’ i drugi;
 • MySQL/PostgreSQL opcije statističkih izveštaja;
 • cPanel izveštavanje;
 • Upozorenja o korišćenju resursa od CSF/LFD server sigurnosnih sistema.

Ograničenja rezervnih kopija (backup).

Korisnici Reseller hosting usluge u sklopu svojih hosting paketa imaju uključen bekap na nedeljnom nivou, dok Provajder na svojim serverima čuva poslednju nedeljnu generaciju bekapa i jednu mesečnu generaciju bekapa napravljenu prvog dana u mesecu.

Ukoliko Korisniku nije dovoljan nedeljni bekap hosting naloga, Korisnik može dodatno platiti uslugu Bekap Plus uslugu (opisanu u Prilogu E Uslova korišćenja) a koja se vezuje za aktivni hosting nalog Korisnika.

Korišćenje servisa elektronske pošte (Email Services)

Korišćenje servisa elektronske pošte je dozvoljeno samo ukoliko su u potpunosti ispoštovani uslovi i ograničenja kako sledi:
U svrhu omogućavanja dobrih performansi servera, Korisnik može slati i/ili proslećivati (engl. send and/or forward) najviše sledeći broj poruka elektronske pošte po satu, po domenu:

Reseller hosting
Mint Entry 250
Mint Webby 250
Mint Smarty 250

 

Provajder može, prema sopstevenoj odluci i oceni, da ograniči obim poruka elektronske pošte, bilo uspostavljanjem internog redosleda slanja (engl. queuing), bilo privremenim odbijanjem zahteva za slanje poruke elektronske pošte putem servisa Provajdera. Provajder može blokirati bilo koju poruku elektronske pošte koju Korisnik pokuša da pošalje putem servisa Provajdera, iz bilo kog razloga, sa ili bez obaveštavanja Korisnika o takvom blokiranju. Provajder ni u kom slučaju neće biti odgovoran po bilo kom osnovu Korisniku ili trećoj strani za bilo kakvu vrstu štete (materijalne ili nematerijalne) koja eventualno može da nastane usled ovakvog blokiranja.

Prelazak na VPS uslugu

Svaki nalog Reseller hostinga može biti pretvoren VPS (Virtual Private Server). Navedno pretvaranje naloga može da sprovede Provajder i to u slučaju da je prva mesečna usluga isplaćena blagovremeno. Naknada za uslugu zavisi od izabranog tipa VPS-a od strane korisnika i refundacija ove naknade nije moguća. Takođe, nije moguća refundacija koja se odnosi na srazmerni deo vremena u kojem usluga Reseller Hostinga nije iskorišćena, već će ista biti preneta na VPS uslugu. Jedom kada se korisnički nalog pretvori u nalog za VPS uslugu, nalog za Virtual hosting se terminira, i VPS usluga se dalje pruža u skladu sa Uslovima korišćenja.

 • Comodo SSL
 • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji