Cloud VPS Hosting

PRILOG D

CLOUD VPS HOSTING USLUGA

Opšte odredbe

Član 1

Ovaj Prilog predstavlja sastavni deo Uslova korišćenja kojima se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva koje pruža privredno društvo MINT HOSTING d.o.o. Beograd-Voždovac, ul. Makedonska 21, 11042 Beograd, matični broj: 21480762, PIB: 111427788 (u daljem tekstu: Provajder). Provajder pruža usluge informacionog društva kako putem servisa koji se nalazi na Internet domenu i adresi https://mint.rs, kao i drugim domenima i adresama kojima upravlja Provajder, tako i putem davanja servera u zakup (engl. hosting), bilo da im se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne uređaje (u daljem tekstu: Usluge).

Primena dodatnih pravila

Član 2

Provajder je kao pružalac usluga hostinga dužan da primenjuje sva relevantna pravila koja uređuju pitanja hostovanja korisničkog sadržaja.
Korisnik se obavezuje da se samostalno informiše o pravilima koja se primenjuju na sadržaj koji hostuje, i da ih primenjuje.

Odabir hostinga

Član 3

Za odabir vrste hostinga, odnosno hosting paketa, kao i način korišćenja usluge hostinga odgovara isključivo korisnik.
Nakon isteka perioda od 30 dana od dana plaćanja usluge, Provajder neće izvršiti povraćaj novca, niti izmenu hosting paketa ukoliko korisniku plaćeni hosting ne odgovara, iz bilo kog razloga.
Provajder pruža usluge hostinga prema vrstama i ograničenjima navedenim u Cenovniku i zvaničnom opisu usluge. Ukoliko postoje dodatna ograničenja u vezi sa uslugom iz ovog Priloga ona su navedena u Dodatku 1.

Plaćanje hostinga i obnove hostinga

Član 4

Nadoknadu za usluge hostinga i obnovu hostinga Korisnik plaća prema Uslovima korišćenja koji definišu načine plaćanja.

Obaveze Provajdera

Član 5

Provajder se obavezuje da će Korisniku za vreme pružanja Usluge omogućiti sledeće:

  • obezbediti punu kontrolu nad uslugom, u skladu odabranim paketom Usluge,
  • uložiti maksimalni napor da dostupnost Usluge ne bude manja od dostupnosti definisane opisom Usluge koja iznosi 99,99% godišnje,
  • da će obezbediti fizičku dostupnost Usluge u smislu monitoringa i metrike definisane Uslugom i cenovnikom objavljenim na sajtu Provajdera

Član 6

Ukoliko potrebe Korisnika prekorače okvire zakupljene Usluge, Provajder zadržava pravo da, uz blagovremeno obaveštenje, ponudi Korisniku opciju prelaska na drugi tip Usluge.
Ukoliko Korisnikova upotreba ugrožava pružanje usluga drugim korisnicima, Provajder zadržava pravo da, uz blagovremeno obaveštenje, jednostrano raskine ugovorni odnos sa Korisnikom.

Ograničenja

Član 7

Na pružanju ovde navedenih usluga primenjuju se i ograničenja iz člana 36 Uslova korišćenja.

Član 8

Provajder nije odgovoran za nestale ili oštećene podatke ili sadržaj korisnika. Korisnik je isključivo odgovoran za sav sadržaj na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i rezervne kopije istih. Korisnik ima opciju da sam pravi rezervne kopije koristeći dostupne funkcionalnosti Usluge.

Obaveze i odgovornosti Korisnika

Član 9

Korisnik odgovoran za administraciju i bezbednost zakupljenih resursa, uključujući i praćenje sigurnosti u slučaju mrežnih napada (DDOS itd.), osim u slučajevima kada su dokupljeni dodatni specifični paketi usluga poput Managed VPS Cloud hosting, Security i slično.

Član 10

Ukoliko dođe do neželjenih posledice po sadržaj Korisnika, Provajder ima mogućnost, ali ne i obavezu, da suspenduje hosting korisnika i obavesti ga o merama bezbednosti. Ukoliko Provajder obavesti korisnika, korisnik je dužan sprovede navedene mere. Takođe, korisnik je dužan da očisti eventualno zaražene fajlove, i nakon čišćenja kontaktira tehničku podršku i tek tad će hosting ponovo biti aktiviran. Ukoliko korisnik ne može sam da izvrši čišćenje zaraženih fajlova, Provajder može (ali nije obavezan) da uz dogovorenu dodatnu nadoknadu izvrši navedeno čišćenje.

Prestanak hostinga

Član 11

Na prestanak usluge opisane u ovom Prilogu, zbog specifičnosti same usluge, ne primenjuje se član 32 Uslova korišćenja, već pružanje usluge prestaje na sledeći način:
Kada usluga VPS ili namenskog servera istekne, suspenduje se narednog kalendarskog dana, onemogućavanjem pristupa istekloj usluzi.
Nakon isteka perioda od 7 kalendarskih dana dana od dana suspenzije, ova usluga se automatski terminira

Završna odredba

Član 12

Ovaj Prilog počinje sa primenom osmog dana od dana njegovog objavljivanja na Internet stranici Provajdera.
Početkom primene ovog Priloga prestaju da važe odredbe prethodnog opšteg akta Provajdera koji se odnosio na Cloud VPS hosting.

 

 

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji