Cloud VPS Hosting

Opšte odredbe

Naručivanjem Cloud VPS usluge, u daljem tekstu Usluga, potvrđuje se saglasnost sa ovim pravilnikom kao dopunom Opštih Uslova korišćenja usluga kompanije Mint Services, u daljem tekstu Provajder.

Cloud VPS hosting usluga i definicija pojmova

Cloud VPS hosting usluga predstavlja naprednu uslugu hostinga. Usluga podrazumeva da se sadržaj klijenta, u daljem tekstu Korisnik, nalazi na samostalnom virutalnom serveru uz mogućnost prilagođavanja tehničkih osobina u skladu sa željama i potrebama Korisnika. Usluga podrazumeva da Korisnik samostalno vrši instalaciju, administraciju i korišćenje svojih resursa, uključujući i odgovornost u pogledu bezbednosti u slučaju mrežnih napada (DOS, DDOS itd.).

Paketi Usluge

Cloud VPS paketi koji definišu Uslugu navedeni su na sajtu Provajdera.

Parametri Cloud VPS hostinga

Skup parametara dostupnih u okviru Usluge navedeni su na sajtu, odnosno cenovniku Provajdera

CPU

Broj virtualnih procesorskih jezgara u okviru paketa.

Prostor

Količina dostupnog prostora koji se može iskoristiti za potrebe instalacije operativnog sistema, osnovnih servisa i smeštaj fajlova.

RAM

Ukupna količina memorije dostupne u okviru paketa Usluge.

Bandwidth (Protok)

Ukupna količina protoka dostupna u okviru paketa Usluge.

IP adrese

Broj IP4 adresa u okviru paketa Usluge.

Managed Cloud VPS Usluga

Mogućnost da Provajder preuzme obavezu održavanja, administracije i monitoringa nad Uslugom.

Dostupnost (Uptime)

Ukupna dostupnost Usluge na godišnjem nivou. Vreme dostupnosti servera na godišnjem nivou izraženo je u procentima. Najavljeni prekidi u radu usled redovnog ili vanrednog održavanja ne smatraju se nedostupnošću.

Monitoring i Metrika

U sklopu infrastrukture Provajdera vrši se monitoring i kontrola dostupnosti i kvaliteta usluge u odnosu na koju se definiše dostpunost u okviru Usluge (SLA dogovor). Validnim se smatraju logovi sa zvaničnih sistema Provajdera, a koji se odnose na dostupnost virtuelnog resursa (sistemskog procesa) u okviru fizičke infrastrukture.

DODATNE OBAVEZE PROVAJDERA

Provajder se obavezuje da će Korisniku za vreme važenja ovog ugovora omogućiti sledeće:

  • da će Korisniku obezbediti punu kontrolu nad Uslugom, u skadu odabranim paketom Usluge,
  • da će se maksimalno truditi da dostupnost ne bude manja od dostupnosti definisane opisom Usluge koja iznosi 99,99% godišnje,
  • da će obezbediti fizičku dostupnost Usluge u smislu monitoringa i metrike definisane Uslugom i cenovnikom objavljenim na sajtu Provajdera,
  • ukoliko potrebe Korisnika prekorače okvire zakupljene Usluge, Provajder zadržava pravo da, uz blagovremeno obaveštenje, ponudi Korisniku opciju prelaska na drugi tip Usluge.

DODATNE OBAVEZE KORISNIKA

Korisnik se tokom korišćenja Usluge obavezuje:

  • da je odgovoran za administraciju i bezbednost zakupljenih resursa, uključujući i praćenje sigurnosti u slučaju mrežnih napada (DOS, DDOS itd.). Ova obaveza ne važi u slučajevima kada su dokupljeni dodatni specifični paketi usluga poput Managed VPS Cloud hosting, Security itd.

Mint Hosting je član Enartia

  • PayPal Acceptance Mark
  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji