WordPress hosting

PRILOG G

WordPress hosting

Opšte odredbe

Član 1

Ovaj Prilog predstavlja sastavni deo Uslova korišćenja kojima se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva koje pruža privredno društvo MINT HOSTING d.o.o. Beograd-Voždovac, ul. Makedonska 21, 11042 Beograd, matični broj: 21480762, PIB: 111427788 (u daljem tekstu: Provajder). Provajder pruža usluge informacionog društva kako putem servisa koji se nalazi na Internet domenu i adresi https://mint.rs, kao i drugim domenima i adresama kojima upravlja Provajder, tako i putem davanja servera u zakup (engl. hosting), bilo da im se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne uređaje (u daljem tekstu: Usluge).

Primena dodatnih pravila

Član 2

Provajder je kao pružalac usluga hostinga dužan da primenjuje sva relevantna pravila koja uređuju pitanja hostovanja korisničkog sadržaja.
Korisnik se obavezuje da se samostalno informiše o pravilima koja se primenjuju na sadržaj koji hostuje, i da ih primenjuje.

Odabir hostinga

Član 3

Za odabir vrste hostinga, odnosno hosting paketa, kao i način korišćenja usluge hostinga odgovara isključivo korisnik.
Nakon isteka perioda od 30 dana od dana plaćanja usluge, Provajder neće izvršiti povraćaj novca, niti izmenu hosting paketa ukoliko korisniku plaćeni hosting ne odgovara, iz bilo kog razloga.
Provajder pruža usluge hostinga prema vrstama i ograničenjima navedenim u Cenovniku i zvaničnom opisu usluge. Ukoliko postoje dodatna ograničenja u vezi sa uslugom iz ovog Priloga ona su navedena u Dodatku 1.

Plaćanje hostinga i obnove hostinga

Član 4

Nadoknadu za usluge hostinga i obnovu hostinga Korisnik plaća prema prema Uslovima korišćenja koji definišu načine plaćanja.

Obaveze Provajdera

Član 5

Provajder se obavezuje da će Korisniku za vreme pružanja Usluge omogućiti sledeće:

 • pristup Usluzi uz definisane pristupne parametre i njenu upotrebu prema Uslovima korišćenja,
 • uložiti maksimalni napor da dostupnost Usluge ne bude manja od dostupnosti definisane opisom Usluge koja iznosi 99% godišnje,
 • da će omogućiti slanje elektronske pošte koristeći zakupljeni web hosting nalog i e-mail servise na njemu, u zavisnosti od konfiguracije samog hosting paketa,
 • da će obezbediti vidljivost sadržaja postavljenog na web hosting nalog putem zakupljenog domenskog imena.
 • da omogući korišćenje odgovarajućih tehničkih servisa i njihovih opcija prema njihovoj trenutnoj funkcionalnosti (npr. “1Click install” usluge i slično).

Član 6

Ukoliko potrebe Korisnika prekorače okvire zakupljene Usluge, Provajder zadržava pravo da, uz blagovremeno obaveštenje, ponudi Korisniku opciju prelaska na drugi tip Usluge.

Ukoliko Korisnikova upotreba ugrožava pružanje usluga drugim korisnicima, Provajder zadržava pravo da, uz blagovremeno obaveštenje, jednostrano raskine ugovorni odnos sa Korisnikom.

Ograničenja

Član 7

Na pružanju ovde navedenih usluga primenjuju se i ograničenja iz Člana 36 Uslova korišćenja.

Član 8

Provajder pravi rezervnu kopiju podataka (engl. backup) sadržaja svih hostovanih sajtova jednom dnevno.

Provajder nije odgovoran za nestale ili oštećene podatke ili sadržaj korisnika. Korisnik je isključivo odgovoran za sav sadržaj na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i rezervne kopije istih. Korisnik ima opciju da sam pravi rezervne kopije koristeći dostupne funkcionalnosti Usluge (npr. putem cPanel-a).

Obaveze i odgovornosti Korisnika

Član 9

Isključiva je obaveza korisnika sistema upravljanja sadržajem (engl. Content Management System, skr. CMS, WordPress, i svih dodataka.) kao i svih drugih skripti koje postave kao sadržaj na svoj hosting, da prate dešavanja na polju sigurnosti i zaštite ovakvih sistema i skripti, kao i da uklone poznate ranjivosti redovnim održavanjem i primenom odgovarajućih zakrpi i/ili ažuriranja.

Član 10

Ukoliko dođe do neželjenih posledice po sadržaj Korisnika, Provajder ima mogućnost, ali ne i obavezu, da suspenduje hosting nalog Korisnika i obavesti ga o merama bezbednosti. Ukoliko Provajder obavesti Korisnika, Korisnik je dužan sprovede navedene mere. Takođe, Korisnik je dužan da očisti eventualno zaražene fajlove, i nakon čišćenja kontaktira tehničku podršku, gde će tek nakon pregleda hosting ponovo biti aktiviran. Ukoliko Korisnik ne može sam da izvrši čišćenje zaraženih fajlova, Provajder može (ali nije obavezan) da uz dogovorenu dodatnu nadoknadu izvrši navedeno čišćenje.

Član 11

Korisnik se, pored ostalog, obavezuje:

 • da će Uslugu koja je na serveru dodeljena njegovom korisničkom nalogu koristiti prevashodno za skladištenje fajlova koji se koriste direktno na veb-sajtu,
 • da uslugu neće koristiti za javno serviranje, skladištenje ili deljenje fajlova (putem FTP, peer2peer ili drugih protokola) koji nisu direktan sadržaj web sajta i čija veličina prelazi veličinu prosečnog fajla na serveru,
 • da će u slučaju obaveštenja od strane Provajdera da njegov hosting nalog troši više resursa nego što je to propisano okvirima paketa primeniti neko od sledećih rešenja:
  • modifikovati sadržaj svog korisničkog naloga koje će rezultirati smanjenom upotrebom resursa. Na primer: promena programskog koda ili načina upotrebe resursa;
  • aktivirati Uslugu sa adekvatnom količinom sistemskih resursa koja odgovara potrebama Korisničkog naloga i posećenosti;
  • ukoliko ne postupi na načine navedene pod a) i/ili b) Provajder može jednostrano raskinuti ugovorni odnos kako bi se sprečio pad kvaliteta usluge i korisničkog iskustva drugih korisnika ove Usluge.

Prestanak hostinga

Član 12

Prestanak pružanja usluge se vrši na način i pod uslovima koji su definisani članom 32 Uslova korišćenja.

Završna odredba

Član 13

Ovaj Prilog počinje sa primenom osmog dana od dana njegovog objavljivanja na Internet stranici Provajdera.

 


 

Prilog G – Dodatak 1

Vrste i ograničenja usluga hostinga

Odredbe o serverskim resursima

Upotreba serverskih resursa od strane Korisnika mora biti takva da ne ugrožava kapacitet i operativnost deljenog servera (shared server). Bilo koji Korisnički nalog ima ograničenja u upotrebi resursa kako sledi:

WordPress hosting nalozi

Tip resursa Mint Start Mint Scale Mint Commerce
Ukupan broj jezgara 4 6 8
Fizička memorija (pMEM 2 GB 4 GB 6 GB
Broj procesa (nPROC) 100/200 200/400 400/800
I/O operacija u sekundi 15 MB/s 30 MB/s 45 MB/s

 

Za sve navedene usluge:

 • Nijedna skripta (script) ne sme koristiti 25% ili više sistemskih resursa u trajanju od 60 sekundi ili duže;
 • Izvršavanje samostalnih, nepovezanih procesa/daemona koji se odvijaju na serveru je zabranjeno (radi dobrog razumevanja, engl.: Running stand-alone, unattached server side processes/daemons is strictly prohibited)
 • Izvršavanje bilo kakvog tipa mrežnog indeksiranja / “pauka” (npr. Google Cash ili Ad Spy i sl.) je zabranjeno (radi dobrog razumevanja, engl.: Running any type of web spider / indexer (Google Cash / Ad Spy) is strictly prohibited)
 • Izvršavanje bilo kakve bit-torrent / P2P aplikacije odnosno aplikacije za razmenu sadržaja između učesnika u razmeni je zabranjeno (radi dobrog razumevanja, engl.: Running any bit-torrent / P2P application is strictly prohibited)
 • Izvršavanje bilo kakvih skripti kojima se automatizuje pokretanje jedne ili više instrukcija u određeno periodično predefinisano fiksno vreme (tzv. “cron” skripte) kraće od 5 minuta, ili više od 5 takvih instrukcija istovremeno je zabranjeno (radi dobrog razumevanja, engl.: Running cron scripts with intervals of less than 5 minutes, or setting up more than 5 simultaneous cron jobs is strictly prohibited)
 • Izvršavanje, odnosno omogućavanje servisa za javne razmenu fajlova je zabranjeno (radi dobrog razumevanja, engl.: Running of public file exchange services is strictly prohibited)

Provajder i zaposleni kod Provajdera mogu koristiti sledeće alate, po sopstvenoj proceni, da bi identifikovali korišćenje sistemskih resursa:

 • Konvencionalni alati UNIX sistema, kao što su ‘ps’, ‘top’, ‘iostat’ i drugi;
 • MySQL/PostgreSQL opcije statističkih izveštaja;
 • cPanel izveštavanje;
 • Upozorenja o korišćenju resursa od CSF/LFD server sigurnosnih sistema.

Ograničenja rezervnih kopija (backup).

Korisnici WordPress hosting usluge u sklopu svojih hosting paketa imaju uključen paket Bekap plus.

Korišćenje servisa elektronske pošte (Email Services)

Korišćenje servisa elektronske pošte je realizovano u okviru Business mail usluge.

Prelazak na VPS uslugu

Svaki nalog Virtuelnog hostinga može biti pretvoren VPS (Virtual Private Server). Navedno pretvaranje naloga može da srpovede Provajder i to u slučaju da je prva mesečna usluga isplaćena blagovremeno. Naknada za uslugu zavisi od izabranog tipa VPS-a od strane korisnika i refundacija ove naknade nije moguća. Takođe, nije moguća refundacija koja se odnosi na srazmerni deo vremena u kojem usluga Shared Hostinga nije iskorišćena, već će ista biti preneta na VPS uslugu. Jedom kada se korisnički nalog pretvori u nalog za VPS uslugu, nalog za Virtual hosting se terminira, i VPS usluga se dalje pruža u skladu sa Uslovima korišćenja.

 

 • Comodo SSL
 • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji