Backup Plus

PRILOG E

USLUGE DODATNIH REZERVNIH KOPIJA (BACKUP PLUS) PRODUŽENJE I PRESTANAK USLUGE

Opšte odredbe

Član 1

Ovaj Prilog predstavlja sastavni deo Uslova korišćenja kojima se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva koje pruža privredno društvo MINT HOSTING d.o.o. Beograd-Voždovac, ul. Makedonska 21, 11042 Beograd, matični broj: 21480762, PIB: 111427788 (u daljem tekstu: Provajder). Provajder pruža usluge informacionog društva kako putem servisa koji se nalazi na Internet domenu i adresi https://mint.rs, kao i drugim domenima i adresama kojima upravlja Provajder, tako i putem davanja servera u zakup (engl. hosting), bilo da im se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne uređaje (u daljem tekstu: Usluge).

Definicije pojmova za uslugu

Član 2

Pored definicija pojmova navedenih u Uslovima korišćenja, radi razumevanja ove Usluge pojmovi imaju sledeće značenje:

 • “Snapshot” je mogućnost brzog pravljenja rezervne kopije naloga pre veće izmene.
 • “Povraćaj fajlova” (eng. Restore) je mogućnost vraćanja fajlova iz rezervne kopije
 • “Inkrementalna rezervna kopija” (eng. Incremental backup) je rezervna kopija koja uključuje samo one fajlove koji su se promenili ili nastali u periodu od poslednjeg kreiranja rezervne kopije.
 • “Kompresovana rezervna kopija” (eng. Compressed backup) je rezervna kopija koja se arhivira u vidu .tar.gz fajla.
 • “Arhivirana rezervna kopija” (eng. Archived backup) je rezervna kopija koja se arhivira u vidu .tar fajla.

Odabir usluge

Član 3

Usluga se vezuje za aktivni hosting nalog.
Za odabir vrste rezervnih kopija, kao i način korišćenja usluge odgovara isključivo Korisnik.
Nakon isteka perioda od 30 dana od dana plaćanja usluge, Provajder neće izvršiti povraćaj novca, niti izmenu paketa ukoliko Korisniku plaćena usluga ne odgovara, iz bilo kog razloga.
Provajder pruža usluge hostinga prema vrstama i ograničenjima navedenim u Cenovniku i zvaničnom opisu usluge.

Plaćanje i obnove usluge rezervnih kopija

Član 4

Nadoknadu za usluge rezervnih kopija i obnovu usluge rezervnih kopija Korisnik plaća prema Uslovima korišćenja koji definišu načine plaćanja.

Obaveze Provajdera

Član 5

Provajder se obavezuje da će Korisniku za vreme pružanja Usluge omogućiti sledeće:

 • da će Korisniku obezbediti punu kontrolu nad Uslugom, u skladu odabranim paketom Usluge,
 • uložiti maksimalni napor da dostupnost Usluge ne bude manja od dostupnosti definisane opisom Usluge koja iznosi 99% godišnje,
 • da će obezbediti fizičku dostupnost Usluge u smislu monitoringa i metrike definisane Uslugom i cenovnikom objavljenim na sajtu Provajdera,
 • da će Korisniku obezbediti do 30 tekućih verzija rezervnih kopija (engl. “rolling generation backup”)
 • da će Korisniku kojem je terminirana Usluga, a potom ponovo aktivirana, u roku od 30 dana od datuma terminacije besplatno vratiti poslednju dostupnu verziju rezervnih kopija

Ograničenja

Član 6

Na pružanju ovde navedenih usluga primenjuju se i ograničenja iz člana 36 Uslova korišćenja.

Član 7

Provajder pravi rezervne kopiju podataka (engl. backup) sadržaja koje Korisnik poseduje koristeći dostupne funkcionalnosti Usluge.
Provajder nije odgovoran za nestale ili oštećene podatke ili sadržaj Korisnika. Korisnik je isključivo odgovoran za sav sadržaj koji se nalazi u rezervnim kopijama kao i za njihovo održavanje i rezervne kopije istih.

Obaveze i odgovornosti Korisnika

Član 8

Korisnik ima pravo da samostalno koristi Uslugu uz navedene ograničenja..
Korisnik usluge rezervnih kopija može samostalno upravljati verzijama rezervnih kopija (kreiranje snaphot-a, povraćaj pojedinačnih fajlova, dela naloga ili celog naloga).

Član 9

Korisniki ima mogućnost da od Provajdera zahteva da Provajder bez naknade izvrši vraćanje poslednje dostupne verzije rezervne kopije u slučaju da od terminacije usluge hostinga nije prošlo više od 30 kalendarskih dana.
Korisnik nema mogućnost da od Provajdera zahteva bilo koju rezervnu kopiju ukoliko je od terminacije usluge hostinga prošlo više od 30 kalendarskih dana, ni besplatno ni uz plaćanje, jer Provajder sistemski briše rezervne kopije koje su starije od navedenog roka. da moze sam da pravi snapshot-ove po zelji i vrsi povracaj celog naloga ili njegovih delova

Prestanak usluge

Član 10

Prestanak pružanja usluge rezervnih kopija se vrši prema sledećim pravilima:
Usluga Dodatni bekap prestaje sa istekom hosting usluge za koji je vezana, u skladu sa članom 32 Uslova korišćenja.

Završna odredba

Član 11

Ovaj Prilog počinje sa primenom osmog dana od dana njegovog objavljivanja na Internet stranici Provajdera.
Početkom primene ovog Priloga prestaju da važe odredbe prethodnog opšteg akta Provajdera koji se odnosio na usluge rezervnih kopija.

 

 • Comodo SSL
 • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji