Opšti Uslovi korišćenja usluga

1 – OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva koje pruža privredno društvo MINT HOSTING d.o.o. Beograd-Stari Grad, ul. Makedonska 21, 11000 Beograd, matični broj: 21480762, PIB: 111427788 (u daljem tekstu: Provajder). Provajder pruža usluge informacionog društva kako putem servisa koji se nalazi na Internet domenu i adresi https://mint.rs kao i drugim domenima i adresama kojima upravlja Provajder, tako i putem davanja servera u zakup (engl. hosting), bilo da im se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne uređaje (u daljem tekstu: Usluge).

Na osnovu člana 4. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, Provajder može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, što naročito uključuje izrade sajtova za sopstvene potrebe, izrade sajtova za potrebe trećih lica – klijenata, kao i pomoć klijentima Provajdera koja se odnosi na izradu sajta (u celini ili njegovih delova) putem pružanja usluga programiranja, podešavanja i korišćenja pluginova (dodataka).

Član 2

Ovi Uslovi korišćenja, sa Prilozima koji su njegovi sastavni delovi, predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje elektronskim putem između Provajdera i svakog pojedinog lica koje pristupi servisu odnosno Uslugama, bez obzira da li se radi o posetiocu ili registrovanom korisniku Usluge. Provajder omogućava korišćenje Usluge, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja. Odredbe Uslova korišćenja su dostupne na srpskom jeziku. Provajder obezbeđuje da tekst Uslova korišćenja bude dostupan na način koji omogućava njihovo skladištenje, ponovno korišćenje i reprodukovanje, tako što Uslove korišćenja (i Prilozima kao sastavnim delovima) koji se primenjuju objavljuje na svojoj Internet stranici.
Sastavni deo ovih Uslova korišćenja čine i Prilozi koji su ovde navedeni i Cenovnik.

Član 3

Pristupom ili korišćenjem Usluge Provajdera, lice pristaje na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuje ugovor po pristupu sa Provajderom kao pružaocem usluge informacionog društva.
Na svaki pojedini pristup Uslugama, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Član 4

Poslovanje Provajdera putem Usluge regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Član 5

Provajder je posvećen očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Član 6

Usluge nisu zamena za bilo koje druge usluge osim onih usluga koje su eksplicitno navedene u ovim Uslovima korišćenja. Provajder ne pruža niti obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja.

Član 7

Provajder ni na koji način ne utiče na sadržaj koji na servis odnosno Uslugu postave korisnici ili koji putem Usluge postane javno dostupan, odnosno na sadržaj koji je nastao sakupljanjem i distribucijom javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj.
Isključivu odgovornost za sadržaj koji je dostupan putem Usluge imaju ona lica koja su sadržaj postavila, odnosno od kojih je sadržaj preuzet.

Član 8

Provajder ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa servisa odnosno Usluge, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja, ukoliko po sopstvenoj proceni oceni da je došlo do kršenja ovih Uslova korišćenja.
Provajder je dužan da ukloni nedopušteni sadržaj bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema akta organa nadležnog za primenu i postupanje po zakonu čija je odredba povređena, a kojim mu se nalaže uklanjanje nedopuštenog sadržaja. Po zahtevu trećeg lica, Provajder je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva tog lica ukloni nedopušteni sadržaj, osim ukoliko smatra da objavljeni sadržaj nije u suprotnosti sa odredbama zakona, u kom slučaju, provajder može da se obrati organu nadležnom za primenu i postupanje po zakonu i zahteva da nadležni organ utvrdi da li su u konkretnom slučaju povređene odredbe zakona, usled čega je potrebno sadržaj ukloniti. Provajder će bez odlaganja ukloniti nedopušteni sadržaj samo ako akt nadležnog organa kojim nalaže uklanjanje sadrži precizan opis mesta na internet stranici, odnosno drugom elektronskom prikazu na kojem se javlja nedopušten sadržaj i obrazloženje nedopuštenosti.

2 – DEFINICIJE POJMOVA I OPIS USLUGA

Član 9

U svrhu tumačenja ovih Uslova korišćenja, navedeni pojmovi imaju sledeće značenje:

 • “Korisnik“ je svako fizičko ili pravno lice koje zbog profesionalnih ili drugih ciljeva koristi usluge Provajdera.
 • “Korisnički nalog“ je skup podataka o pojedinom korisniku, koji su neophodni za pružanje usluga Provajdera, a koji se odnose na korisnika i njegova prava i obaveze prema Provajderu. Korisnički nalog naročito sadrži podatke o: imenu i prezimenu, odnosno poslovnom imenu korisnika, adresi, odnosno sedištu korisnika, adresi elektronske pošte korisnika, aktivnim proizvodima/uslugama koje korisniku pruža Provajder, skorašnjim tiketima podrške, registrovanim domenima, računima korisnika. Svaki korisnik pristupa svom posebnom korisničkom nalogu putem unosa korisničkog imena i šifre. Svi podaci koje korisnik unese u svoj korisnički nalog Provajder smatra apsolutno tačnim.
 • “Tiket“ (engl. ticket) je način uređene elektronske komunikacije korisnika sa Provajderom koji se odvija u okviru tzv. Tiketing sistema, koji se Provajderu može dostaviti putem Usluge, a čija kopija sadržine se može dostavljati i putem elektronske pošte (engl. e-mail). Tiket predstavlja poruku koju korisnik dostavlja Provajderu, odnosno koju Provajder dostavlja korisniku, u svrhu tehničke podrške. Tiketu se ne može se osporiti punovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma samo zato što je u elektronskom obliku. Tiket proizvodi puno pravno dejstvo od momenta njegovog nastanka.
 • “Tiketing sistem“ (engl. ticketing system) je osnovni način na koji Provajder pruža tehničku podršku korisnicima, i predstavlja uređenu međusobnu komunikaciju putem Tiketa.
 • “Hosting“ je usluga automatskog, posredničkog i privremenog skladištenja podataka unetih od strane Korisnika usluga koji se, na zahtev Korisnika ili trećih lica, prenose posredstvom komunikacione mreže, drugim rečima: prostor na serveru koji je korisnik zakupio i koji se nalazi na javno dostupnoj mreži gde podaci mogu biti privatni ili javno dostupni.
 • “Deljeni hosting“ (engl. Shared hosting) je hosting sa deljenim korišćenjem servera, odnosno zakup servera na kojem i drugi korisnici vrše zakup.
 • “WordPress Hosting“ (engl. WordPress hosting) predstavlja optimizovane pakete za hostovanje sajtova baziranih na WordPress platformi. U zavisnosti od paketa uz njih može biti ponudjen i pristup dodatnim servisima.
 • “Namenski server“ (engl. Dedicated server) je zakup servera čiji je korisnik jedini zakupac, i na kojem treća lica ne vrše zakup.
 • “Cloud VPS hosting“ je napredna usluga hostinga pod kojom se podrazumeva da se sadržaj Korisnika nalazi na samostalnom virutalnom serveru uz mogućnost prilagođavanja tehničkih osobina u skladu sa željama i potrebama Korisnika. Ova usluga podrazumeva da Korisnik samostalno vrši instalaciju, administraciju i korišćenje svojih resursa, uključujući i odgovornost u pogledu bezbednosti u slučaju mrežnih napada (npr. DoS, DDoS i sl.).
 • “Parametri Cloud VPS hostinga“ predstavljaju skup parametara dostupnih u okviru Cloud VPS hosting usluge.
 • “Managed Cloud VPS“ ili “Upravljanje Cloud VPS“ je usluga kojom se Provajder angažuje da preuzme obavezu održavanja, administracije i monitoringa nad Cloud VPS hostingom.
 • “CPU“ je broj virtualnih procesorskih jezgara u okviru paketa usluga.
 • “CPU Usage“ ili “Iskorišćenost procesora“ je iskorišćenost procesorskog vremena koje je dostupno u okviru Usluge, izraženo u procentima.
 • “Prostor na disku“ je količina dostupnog prostora koji se može iskoristiti za potrebe instalacije operativnog sistema, osnovnih servisa i smeštaj fajlova.
 • “RAM“ je ukupna količina memorije dostupne u okviru paketa Usluge.
 • “Bandwidth“ ili “Protok“ je ukupna količina protoka dostupna u okviru paketa Usluge.
 • “Broj IP adresa“ je broj (količina pojedinačnih) IPv4 adresa u okviru paketa Usluge.
 • “Broj naloga“ je broj (količina) korisničkih naloga koje je moguće kontrolisati u okviru Usluge od strane jednog Korisnika.
 • “Hostovani domeni“ označavaju broj (količinu) domena koji se mogu hostovati u okviru paketa Usluge.
 • “Parkirani domeni“ označavaju ukupan broj (količinu) domena koji se mogu smestiti u okviru hosting naloga i upućivati na sadržaj osnovnog domena.
 • “Održavanje nivoa usluge” (engl. Service Level Agreement, skr. SLA) predstavlja posebne uslove prema kojima se Provajder obavezuje da Klijentu pruži odgovarajući kvalitet i dostupnost usluge na definisani način, uz primenu određenih ograničenja za koja su specifična za svaku uslugu. SLA se odnosi na tehničku definiciju usluge, kao na primer definisanje: prosečno vreme između kvarova (MTBF), prosečno vreme popravke ili vremena potrebnom do oporavke (MTTR); definisanje koja je strana odgovorna za prijavljivanje grešaka, odgovornost za različite podatake, definisanje opsega propusnosti ili obima korišćenja, kao i drugih sličnih merljivih detalja pojedinačnih usluga.
 • “Poddomeni“ su ukupan broj poddomena dodatih osnovnom domenu, npr. moj.mint.rs.
 • “Data Backup“ ili “Bekap podataka“ ili “Rezervna kopija podataka“ označava broj rezervnih kopija podataka i revizija bekapa podataka.
 • “Sigurnosno skeniranje i bruteforce zaštita“ (engl. Security scan and bruteforce protection) predstavlja uslugu sigurnosnog skeniranje naloga u potrazi sa malicioznim kodom, provera stanja WordPress instalacije i dodataka, kao i dodatnu zaštitu naloga u vidu bruteforce zaštite. O rezultatima se korisnik obaveštava putem izveštaja u okviru e-maila.
 • “Control Panel“ ili “Kontrolni panel“ ili vrsta kontrolnog panela za upravljanje hosting nalogom.
 • “1Click Install“ je jednostavna instalacija osnovnih aplikacija, poput WordPress, Drupal itd.
 • “Baze podataka“ označavaju ukupan broj dostupnih baza podataka po paketu usluge.
 • “Database server nalog“ je nalog kojim je moguće pristupiti bazi podataka i komunicirati sa istom.
 • “FTP (engl. File Transfer Protocol) nalog“ je nalog za protokol koji omogućava direktan transfer fajlova ka serveru i od servera.
 • “Deljeni sistemski resursi“ predstavljaju tehničke resurse, na strani Provajdera, koji su neophodni za obezbeđivanje, smeštaj (hosting) i adekvatno funkcionisanje Internet prezentacije Korisnika, Usluge i pripadajućih e-mail naloga. Status sistemskih resursa je moguće saznati pristupom kontrolnom panelu koji je sastavni deo Usluge:
 • “Virtual memory“ ili “Virtuelna memorija“ je količina virtuelne memorije koja je dostupna procesima u okviru Usluge.
 • “Entry Processes“ ili “Startovani procesi“ znači broj započetih procesa u okviru vremenskog intervala.
 • “Number of processes” ili “Broj procesa“ označava broj (količinu) aktivnih procesa u okviru Usluge.
 • “I/O Usage“ ili “Korišćenje ulaza/izlaza“ je količina iskorišćenja hard diskova (pisanje/čitanje) u okviru Usluge.
 • “Registracija domena“ je usluga koja se odnosi na zakup naziva domena koju Provajder pruža na dostupnim domenskim prostorima u svojstvu ovlašćenog registra.
 • “Nadležni subjekt“ je državni organ nadležan za postupanje u konkretnom slučaju (npr. sud, tužilaštvo, inspekcijski organi i drugi) kao i regulatorna tela i nadprovajderi koji mogu da sprovode postupak u kojem je po zakonu ili po ugovoru obavezno učešće Provajdera.
 • ”Spam” ima značenje neželjene poruke ili neželjene elektronske pošte kako je propisano zakonima Republike Srbije i to Zakonom o elektronskim komunikacijama (član 118), Zakonom o oglašavanju (član 63), Zakonom o elektronskoj trgovini (član 8).
 • ”Business E-mail” ili “Poslovna elektronska pošta“ je usluga koja omogućava funkcionisanje e-maila pojedinca ili grupe korisnika na virutalnom serveru. U okviru ove usluge omogućeno je samostalno kreiranje, upravljanje, brisanje e-mail naloga, podešavanje spam filtera kao i dodatnih opcija.
 • ”E-mail adresa” ili ”Adresa elektronske pošte“ je identifikator prijemnog elektronskog sandučeta (engl. Mailbox) Korisnika, uobičajeno predstavljen u obliku [email protected]
 • ”Mailbox quota” ili ”Prostor za prijemno elektronsko sanduče” je pripadajući elektronski prostor za skladištenje poruka definisan cenovnikom.
 • ”RBL Black list” ili ”Crna lista” je mreža nezavisnih servisa koji služe za proveru reputacije IP adresa i domena sa kojih se šalju e-mail poruke. Domen ili host koji se nalazi na ovoj listi znači da je obeležen kao nesiguran i da se komunikaciji sa domenom mora pristupati sa oprezom.
 • ”Dostupnost” ili ”Uptime” je ukupna vremenska dostupnost Usluge na godišnjem nivou. Vreme dostupnosti servera na godišnjem nivou izraženo je u procentima. Najavljeni prekidi u radu usled redovnog ili vanrednog održavanja ne smatraju se nedostupnošću.
 • ”Monitoring i Metrika” je skup radnji koje u sklopu infrastrukture Provajder vrši samostalno, a odnose se na praćenje i kontrolu dostupnosti i kvaliteta usluge u odnosu na koju se definiše dostupnost u okviru Usluge. Kako se izveštaji o praćenju i kontroli dostupnosti (engl. Log) generišu automatski (bez ljudske intervencije) validnim se smatraju logovi koje je generisao sistem Provajdera, a koji se odnose na dostupnost virtuelnog resursa (sistemskog procesa) u okviru fizičke infrastrukture.
 • “Domensko ime“ je jedinstvena tekstualna oznaka koja identifikuje skup uređaja ili Internet servisa povezujući ih u jedinstvenu administrativno tehničku celinu, a u skladu sa standardima RFC 1034, 1035, 1122, 1123 i 3596.
 • “Ovlašćeni registar” ili ”OR” je lice ovlašćeno od strane RNIDS-a za poslove registracije nacionalnih domena.
 • “Whois” je javno dostupna baza podatka u kojoj se nalaze podaci o vlasniku, administratoru i tehničkom kontaktu za svaki registrovani domen. Putem Whois upita se u svakom trenutku može saznati status domena.
 • “WhoisGuard“ je dodatna usluga kojom se iz javnog prikaza isključuju (sakrivaju) informacije o Registrantu domena prilikom Whois upita.
 • “Registracija domena“ i “Obnavljanje, produženje domena“ je proces zakupa domenskog imena (domena), na ime Korisnika odnosno Registranta domena na odabrani vremenski period, odnosno proces produženja tog perioda.
 • “Transfer domena” je proces promene ovlašćenog registra za registraciju domena.
 • “Upravljanje DNS zapisima (engl. DNS records)“ je usluga upravljanja DNS zapisima koja uključuje izmene, dopune i uklanjanje DNS zapisa vezanih za domen.
 • “Suspenzija” – Predstavlja privremenu obustavu pružanja Usluge, pri čemu ne dolazi do uklanjanja korisničkih podataka i/ili sistemskih podešavanja. Iz stanja suspenzije Uslugu je moguće reaktivirati po uslovima koji važe za Ponovno uključenje i reaktivaciju, u skladu sa Cenovnikom koji važi u trenutku reaktivacije.
 • “Ponovno uključenje i reaktivacija” – Predstavlja proces u kojem se ponovo uključuje nalog Korisnika i reaktivira Usluga koju je Korisnik imao do momenta Suspenzije. Na Ponovno uključenje i reaktivaciju se primenjuje važeći Cenovnik.
 • “Terminacija” – Predstavlja prestanak pružanja Usluge, odnosno bespovratno uklanjanje korisničkih podataka i/ili sistemskih podešavanja. Nakon terminacije Uslugu nije moguće reaktivirati.

Prilozima koji čine sastavne delove ovih Uslova, navedenim pojmovima se može dati preciznije značenje, a mogu se definisati dodatni pojmovi.

Član 10

Usluga je namenjena pružanju usluga hostinga, registraciji domena i usluga tehničke podrške u oblasti informacionih tehnologija u obimu kako je definisano ovim Uslovima korišćenja.

Član 11

Usluge informacionog društva koje pruža Provajder su navedeni u Prilozima koji čine sastavne delove ovih Uslova, i to su:

 1. Registracija domena, bliže opisana u Prilogu A koji čini sastavni deo ovih Uslova;
 2. Shared Hosting (Deljeni Hosting) usluge, bliže opisane u Prilogu B koji čini sastavni deo ovih Uslova;
 3. Reseller Hosting (Hosting za preprodavce usluge), bliže opisana u Prilogu C koji čini sastavni deo ovih Uslova;
 4. Cloud VPS Hosting usluge, bliže opisane u Prilogu D koji čini sastavni deo ovih Uslova;
 5. Bekap plus (Usluge rezervnih kopija), bliže opisane u Prilogu E koji čini sastavni deo ovih Uslova;
 6. Business E-mail Hosting (Poslovni E-mail), bliže opisan u Prilogu F koji čini sastavni deo ovih Uslova.
 7. WordPress Hosting (WordPress Hosting), bliže opisan u Prilogu G koji čini sastavni deo ovih Uslova.
 8. Sigurnosno skeniranje (Security check), bliže opisan u Prilogu H koji čini sastavni deo ovih Uslova.

Usluge informacionog društva Provajder pruža isključivo prema opisima tih usluga sadržanih u ovim Uslovima (i prilozima koji su njihov sastavni deo).
Korišćenjem jedne ili nekih usluge Korisnik ne stiče pravo na korišćenje drugih usluga Provajdera koje se posebno naplaćuju.

Član 12

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Usluge, bez obzira na oblik i formu sadržaja (tekst, grafika, fotografija, audio, video, i slično) mora biti tačan i ispravan.
Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo lice koje je podatak unelo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva jezičku (govornog jezika ili programskog koda) i činjeničnu ispravnost.

Član 13

Zabranjena je zloupotreba usluga koje pruža Provajder.
Svako korišćenje Usluge, u celosti ili bilo kog njegovog dela, koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja ili zakonom, smatraće se kršenjem Uslova korišćenja.

Član 14

Provajder prenosi elektronske poruke koje su mu predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabira primaoca prenosa.
Provajder nije odgovoran za sadržaj poslate poruke i njeno upućivanje.

Član 15

Prilikom pružanja usluga informacionog društva, Provajder nije dužan da pregleda podatke koje je uskladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno nije dužan da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno delovanje Korisnika.
Ukoliko Provajder sazna za nedopušteno delovanje Korisnika, Provajder može dostaviti Obaveštenje o nedopuštenom delovanju ili sadržaju Korisnika koje sadrži: podatke o Korisniku, preciznom opisu mesta na internet stranici, odnosno drugom elektronskom prikazu na kojem se javlja nedopušteno delovanje ili sadržaj, uz obrazloženje nedopuštenosti koje dostavlja Korisniku ili Nadležnom subjektu ili trećem licu.

Član 16

Provajder zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Usluge, usluga koje pruža, kao i sopstvenog sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor elementa Usluge i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Član 17

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Uslugu, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Član 18

Korisnik pre izvršene usluge informacionog društva plaća cenu usluge.
Cenu usluge korisnik može Provajderu da plati samo dostupnim načinima plaćanja, odnosno samo na one načine na koje Provajder prihvata uplate.

Član 19

Provajder svakom Korisniku ponaosob može pružiti dodatne usluge koje nisu određene ovim Uslovima korišćenja, a o čemu se zaključuje poseban ugovor u kojem se definišu te dodatne usluge.

Član 20

Provajder će, u skladu imperativnim odredbama propisanim Zakonom o elektronskoj trgovini, u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a isti sadržaj sačuvati u dokazne svrhe,
 • Nadležnom subjektu, na zahtev dostaviti podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava.

Provajder je, prema Zakonu o elektronskoj trgovini, dužan da tokom pružanja Usluge i minimum 30 dana nakon prestanka pružanja usluge čuva podatke o Korisniku, a naročito podatke o IP adresi sa koje Korisnik pristupa uslugama informacionog društva tog pružaoca.

Član 21

Provajder je dužan da na osnovu odgovarajućeg sudskog, odnosno upravnog akta, predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela, odnosno zaštita prava trećih lica. Provajder navedene podatke može dati advokatu s obzirom na obavezu čuvanja advokatske tajne.

3 – KORISNICI

Član 22

Korisnicima usluga koje putem Usluge pruža Provajder smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Član 23

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi servisu odnosno Uslugama u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na servis odnosno Usluge.
Posetilac nije dužan da plati bilo kakvu naknadu Provajderu.

Član 24

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na servisu odnosno Uslugama pod uslovima i na način opisan u ovim Uslovima korišćenja.
Samo registrovani korisnik može koristiti usluge Provajdera prema dostupnim funkcijama Usluge za čije korišćenje prethodno plati naknadu.

Član 25

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na servis odnosno Uslugu, Provajder ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz takvog sadržaja mogu da proisteknu.
Provajder ima pravo da proveri ispravnost podataka iz registracije i da ih koriguje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Član 26

Korisnik na adresu elektronske pošte koju je naznačio kao svoju, odnosno uneo kao kontakt podatak Provajderu (registrovanu e-mail adresu) dobija automatski generisanu lozinku prilikom registracije, koju može da promeni u svakom trenutku i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Usluge putem pristupnih podataka.
Korisnik može od Provajdera da zatraži podsetnik koji se odnosi na pristupne podatke i oni će biti poslati isključivo na adresu elektronske pošte koja je navedena u korisničkom nalogu. Na drugi način Provajder ne vrši podsećanje korisnika o pristupnim podacima.

Član 27

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na servis odnosno Uslugu. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik.
Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na servis odnosno Usluge, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Provajder će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čije funkcionisanje Provajder ne može da utiče.
Postavljanjem sadržaja na servis odnosno Usluge, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Provajdera da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Član 28

Svakom pojedinom prijavom na servis odnosno Usluge, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na servisu odnosno Uslugama i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da vrši podešavanja prema dostupnim opcijama Usluge.

Sigurnosne obaveze korisnika

Član 29

Korisnik se obavezuje da primenjuje odgovarajuće sigurnosne mere prilikom korišćenja Usluga.
Korisnik može obavestiti Provajdera ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.
U slučaju da Korisnik trećem licu da svoje pristupne podatke (npr. webmaster, zastupnik, ovlašćeno lice, dizajner, računovođa i sl.) Korisnik je taj koji snosi odgovornost za radnje koje je treće lice učinilo.
U pojedinim slučajevima koji su ograničeni na pružanje tehničke podrške, Provajder može od Korisnika da zatraži lozinku, a Korisnik se obavezuje da takvu lozinku promeni odmah nakon pružene korisničke podrške.
Korisnik je u obavezi da kontroliše sopstveni sadržaj i da bez odlaganja obavesti Provajdera u slučaju da primeti izmene u sadržaju koje nije samostalno inicirao ili odobrio.
Korisnik je u obavezi da se stara o ažurnosti softvera koji koristi putem Usluge, kako bi se sprečila zloupotreba bezbednosnih propusta u zastarelim verzijama.
Korisnik je u obavezi da brine o dostupnosti adrese elektronske pošte koja se vezuje za Uslugu, kao i da se stara o tačnosti dostavljenih podataka.

4 – KOMUNIKACIJA I OBAVEŠTAVANJE KORISNIKA

Član 30

Korisnik je saglasan da mu Provajder može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Usluge, kao i obaveštenja koja se tiču Usluge.
Korisnik je saglasan da mu Provajder može periodično slati reklamna obaveštenja samog Provajdera, od čega može odustati u bilo kom trenutku, odjavljivanjem sa liste slanja Provajdera.

Član 31

Provajder će blagovremeno obavestiti korisnika o isticanju usluge hostinga, dostavljanjem obaveštenja isključivo prema kontakt podacima koji su u vreme vršenja obaveštavanja navedeni u korisničkom nalogu tog korisnika.
Ukoliko Korisnik propusti da obnovi uslugu do dana do kojeg je hosting zakupljen, Provajder će dosledno primeniti pravila koja se odnose na prestanak pružanja usluge hostinga definisana ovim Uslovima.

Član 32

U skladu sa ovim Uslovima korišćenja Provajder vrši sledeća obaveštavanja koja se odnose na Usluge na koje je to primenjivo:

 • Korisnika obaveštava 21 dan pred istek usluge tako što na e-mail adresu Korisnika dostavlja posebno obaveštenje o isticanju Internet domena i posebno obaveštenje sa listom Usluga čije pružanje ističe u roku od 21 dan i odgovarajućim predračunom.
 • Korisniku, koji nije izvršio uplatu po prethodnom obaveštenju, 7 dana pred istek usluge Provajder na e-mail adresu dostavlja Podsetnik o plaćanju.
 • Korisniku čije su usluge istekle, odmah po isteku usluge, na e-mail adresu Provajder dostavlja obaveštenje o početku suspenzije usluge.
 • Korisniku, čija je usluga suspedovana, 3 dana nakon početka suspenzije usluge, na e-mail adresu Provajder dostavlja poslednji podsetnik za plaćanje.
 • Korisniku, čija je usluga suspendovana, 7 dana nakon početka suspenzije usluge, na e-mail adresu Provajder dostavlja obaveštenje o terminaciji usluge.
 • Korisniku, čiju uplatu je Provajder evidentirao pre dana terminacije, na e-mail adresu Provajder dostavlja račun o plaćenim uslugama, nakon izvršenog uvida u evidenciju uplata koju banka dostavlja Provajderu, a koji uvid Provajder vrši u svoje radno vreme.

Provajder prestaje sa obaveštavanjem Korisnika o isteku svake pojedine usluge ukoliko Korisnik izvrši odgovarajuću uplatu za te usluge ili ako nedvosmisleno potvrdi da ne želi obnovu te usluge.

Član 33

Nadoknadu za korišćenje Usluge Korisnik plaća prema predračunu Provajdera za usluge Provajdera koje želi da koristi. Svaki pojedini predračun ima rok važenja od 28 dana od dana njenog izdavanja, i ukoliko u tom roku Provajder ne primi uplatu, smatraće se da Korisnik ne želi uslugu za koju mu je predračun izdat.
Provajder korisniku izdaje račun i vrši pružanje usluga tek nakon prijema punog iznosa cene za te usluge. Rok za početak pružanja pojedinih usluga (poput zakupa IP adrese i zakupa servera) je uslovljen trajanjem procesa nabavke istih i Provajder se ne obavezuje da ih izvrši u tačno određenom roku.

Član 34

Za odabir usluga Provajdera, kao i njihov obim i način korišćenja odgovara isključivo Korisnik. Nakon isteka perioda od 30 dana od dana plaćanja usluge, Provajder neće izvršiti povraćaj novca, niti zamenu usluge ukoliko korisniku plaćena usluga ne odgovara, iz bilo kog razloga.

Član 35

Provajder će blagovremeno obavestiti korisnika o isticanju pojedinih usluga koje koristi, dostavljanjem obaveštenja isključivo prema kontakt podacima koji su u vreme vršenja obaveštavanja navedeni u korisničkom nalogu tog korisnika.
Ukoliko korisnik propusti da obnovi uslugu do dana do kojeg je plaćeno pružanje pojedine usluge, Provajder će prestati sa pružanjem usluge narednog dana, u skladu sa ovim Uslovima.

5 – OGRANIČENJA KORIŠĆENJA USLUGA

Član 36

Provajder ima pravo da ne pruži mogućnost korišćenja Usluge (kako pojedinačno tako i u celini) bilo kom pojedinom korisniku, prema sopstvenoj diskrecionoj oceni.
Provajder ima pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Usluge onim Korisnicima, za koje po sopstvenom nahođenju oceni da ne ispunjavaju standarde kojima je Provajder posvećen, a naročito onima koji neblagovremeno izmiruju svoje ugovorne obaveze.

Član 37

Korisnici se obavezuju poštuju ovde navedena ograničenja koja se odnose na neovlašćeno korišćenje tuđih naloga, računara ili mreže; slanje neželjene elektronske pošte; postavljanje nedozvoljenih skripti ili aplikacija; zloupotrebu ili prekomernu upotrebu deljenih resursa; postavljanje nedozvoljenog sadržaja; kao i da poštuju svoje sigurnosne obaveze

Neovlašćeno korišćenje tuđih naloga računara ili mreže

Član 38

Ovim Uslovima Korisniku je zabranjeno da bez ovlašćenja koristi ili pokuša da koristi tuđ Korisnički nalog ili računar ili računarsku mrežu. Navedena zabrana uključuje i pokušaje kojima se navode druge lica da odaju svoje pristupne parametre ili lične podatke, kao i razbijanje šifri, skeniranje mreže, traženje bezbednosnih propusta i slično.
Za bilo kakvu zloupotrebu ili pokušaj zloupotrebe Usluge, bez obzira da li su nedozvoljene radnje izvršene na Provajderovim računarima ili mreži ili putem korisničkog naloga Korisnika ili na neki drugi način, Provajder će suspendovati ili ukinuti Uslugu i podneti odgovarajuću prijavu nadležnom subjektu.
U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti Korisnika koje su zabranjene na servisu odnosno Uslugama:

 • traženje lične informacije od bilo kog fizičkog lica bez obzira na starost,
 • traženje pristupnih parametara Uslugama,
 • traži lozinke ili informacija koje identifikuju lica u nedozvoljene svrhe,
 • imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica,
 • imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare,
 • prodaja, ili prenos Korisničkog naloga na nedozvoljen način odnosno bez ovlašćenja,
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov.

Neželjena elektronska pošta – “spam“

Član 39

Ovim Uslovima Korisniku je zabranjeno da učestvuje na bilo koji način u radnjama koje se mogu podvesti pod Spam.
Za bilo kakvo slanje Spama ili pokušaj slanja Spama, putem Korisničkog naloga, Provajder računara ili mreže ili na neki drugi način, Provajder će suspendovati ili ukinuti Uslugu i podneti odgovarajuću prijavu nadležnom subjektu.
U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti Korisnika koje su zabranjene na servisu odnosno Uslugama:

 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“,
 • prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole,
 • oglašavanje ili nuđenje bilo kojih proizvoda ili usluga preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina prodaje.

Nedozvoljene skripte ili aplikacije

Član 40

Korisnicima Internet hosting usluga na deljenom serveru zabranjeno je hostovanje Proxy servera (nph-proxy, cgi-proxy, i sl.), botnet mreža ili bilo kojih aplikacija i skripti koje zahtevaju mnogo serverskih ili mrežnih resursa i time prevazilaze mogućnosti usluge i po svojoj tehničkoj prirodi zahtevaju zaseban, namenski server. Navedeno zabrana postoji zbog mogućnosti prevelikog opterećenja deljenog servera čime se ugrožavaju prava drugih korisnika tog servera.
U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti Korisnika koje su zabranjene na servisu odnosno Uslugama:

 • zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje i pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Usluge,
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način, korišćenje Usluge za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor,
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži,
 • mešanje u pristup servisu odnosno Uslugama bilo kog korisnika, hosta, ili mreže,
 • prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafičkih elemenata na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Usluge preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način,
 • uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja,
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa,
 • pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Usluge, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta,
 • korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda koji pripadaju Provajderu bez prethodne izričite dozvole Provajdera.

Zloupotreba ili prevelika upotreba deljenih resursa

Član 41

Korisnicima Internet hosting usluga na deljenom serveru zabranjeno je hostovanje odnosno skladištenje velike količine podataka odnosno pravljenje “javnog” FTP servera ili obrade velike količine podataka, jer se time prevazilaze mogućnosti deljenog hostinga, a po svojoj tehničkoj prirodi zahteva zaseban, namenski server.
Korisnik je u obavezi da vodi računa da korišćenjem Usluge ne vrši slanje podataka ili zahteva za podacima koji značajno prevazilaze uobičajene i mogu da izazovu zagušenja na serverima, mreži i drugim servisima. Ovo takođe uključuje i prekomerno slanje zahteva trećih lica prema pruženoj hosting usluzi, odnosno prema Provajder serverima.
Prevelikim opterećenjem deljenih resursa će se smatrati prosečno dnevno opterećenje ili maksimalno dnevno opterećenje procesora, mrežnih resursa, količine upotrebljene memorije ili broja zahteva ka web serveru ili database serveru, u toku jednog dana ili više uzastopnih dana, koje je deset puta veće od upotrebe prosečnog korisnika ekvivalentne hosting usluge kod Provajdera.
U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti Korisnika koje su zabranjene na servisu odnosno Uslugama:

 • kreiranje nepotrebnog opterećenja Usluge.

Nedozvoljeni sadržaj

Član 42

Korisnicima je zabranjeno postavljanje sadržaja koji uključuje (ali nije ograničen na):

 • uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, poziva na nasilje ili ugrožavanje bilo koje grupe ili pojedinca ili uznemirava ili poziva na uznemiravanje lica,
 • eksploatiše ljude na seksualni ili nasilni način,
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe,
 • sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti,
 • putem kojeg se obavljaju neregistrovane komercijalne aktivnosti za koje je potrebna registracija kod državnog organa,
 • podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti,
 • krši autorsko pravo, pravo na žig, patent ili drugo pravo intelektualne svojine,
 • vršenje krivičnog dela, uključujući dečiju pornografiju ili drugi protivzakonit sadržaj, prevare, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne,
 • korišćenje informacija dobijenih iz Usluge kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, ili pokušaj da se to uradi,
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Usluge u ime te osobe, ili
 • brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja,
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Usluga, ili bezbednosti mreže.

Kršenje Uslova korišćenja

Član 43

Provajder ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Uslugom. Provajder može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Uslova korišćenja i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Provajder će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Uslova korišćenja, odnosno kršenje zakona.
Provajder zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Provajdera koje Korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Provajder ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju Korisnik pošalje Provajderu.

Član 44

Provajder ima pravo, ali ne i obavezu da u svom odnosu sa korisnicima primenjuje sledeću proceduru u slučaju povrede ili sumnju na povredu ovih Uslova korišćenja i/ili zakona:

 • Obična pritužba
  • Provajder će, nakon prijema pritužbe (engl. abuse notice) od bilo kog lica (najčešće: data centra, ENOM-a, RNIDS-a, ili treće kompanije koja se bavi bezbednošću) proveriti navode pritužbe, kontaktirati Korisnika i naložiti mu da otkloni nepravilnost iz pritužbe u roku od 24 časa.
  • Ukoliko Korisnik iz tačke 1. ne otkloni nepravilnost u roku od 24 časa do momenta slanja naloga za otklanjanje nepravilnosti, ili nije dostupan, Provajder će suspendovati pružanje usluge koja sadrži ili uzrokuje nepravilnost. Suspenzija će trajati do prijema obaveštenja od korisnika o otklanjanju nepravilnosti.
 • Hitna pritužba
  • Ukoliko se pritužba zahteva hitnu reakciju (npr. aktivan phishing, dečija pornografija, DMCA zahtev u vezi sa autorskim pravom engl. Copyright Claim i slično) Provajder će bez odlaganja suspendovati pružanje usluge koja sadrži ili uzrokuje nepravilnost i o tome obavestiti Korisnika.
  • Suspenzija će trajati do otklanjanja nepravilnosti.
  • Provajder će sa Korisnikom aktivno raditi na otklanjanju nepravilnosti, u okviru svojih tehničkih, vremenskih i ljudskih kapaciteta.
 • Jednosatna pritužba
  • Ukoliko Provajder od nadprovajdera primi pritužbu sa vremenskim rokom od jednog sata za postupanje, Provajder će u tom roku suspendovati hosting do otklanjanja nepravilnosti
  • Suspenzija će trajati do otklanjanja nepravilnosti.
  • Provajder će sa Korisnikom aktivno raditi na otklanjanju nepravilnosti, u okviru svojih tehničkih, vremenskih i ljudskih kapaciteta
 • Suspenzija zbog ponavaljanja
  • U slučaju da se kod istog Korisnika drugi put konstatuje ista ili neka druga nepravilnost, Provajder će suspendovati Uslugu na period do javljanja Klijenta, ali ne kraće od 48 časova. Provajder će sa Korisnikom aktivno raditi na izbegavanju ponavljanja nepravilnosti.
  • U slučaju da se kod istog Korisnika treći put konstatuje ista ili neka druga nepravilnost, Provajder će momentalno prestati sa pružanjem svih Usluga tom Korisniku, bez mogućnosti povraćaja sredstava za bilo koju od tih Usluga, sa obrazloženjem: Kršenje Uslova korišćenja.
  • U slučaju da aktivnosti Korisnika nanesu materijalnu štetu Provajderu (bez obzira na to o kojoj vrsti štete se radi) Provajder zadržava pravo da direktno naplati iznos štete od Korisnika u dvostrukoj vrednosti Usluga ili pokrene postupak za naknadu štete pred nadležnim organom.
  • U slučaju narušavanje ugleda Provajdera od strane Korisnika, Provajder zadržava pravo da obustavi dalje poslovanje sa tim Korisnikom i ponudi mu mogućnost da preseli svoj hosting i domene kod drugog provajdera u roku od 14 dana.

Obaveštavanje Korisnika u skladu sa ovim članom Provajder vrši tako što na e-mail adresu Korisnika dostavlja posebno obaveštenje pritužbi odnosno suspenziji.

6 – TEHNIČKA PODRŠKA

Član 45

Tehnička podršku Provajder pruža elektronskim putem i isključivo putem tiketa.
Provajder ne pruža tehničku podršku putem telefona ili na neki drugi način.
Način i vrsta tehničke podrške koju pruža Provajder mogu biti prošireni na osnovu posebnog paketa usluga u skladu sa Cenovnikom.

Član 46

Tehničku podršku Provajder pruža isključivo za one Usluge koje Korisnik koristi kod Provajdera. Provajder ne pruža tehničku podršku za usluge koje se koriste kod trećih lica.
Provajder pruža tehničku podršku koja se odnosi na pitanja funkcionalnosti hostinga (servera i servisa) koje nudi kao Provajder. Ovo podrazumeva podršku koja se odnosi na inicijalnu upotrebu servisa iz ponude provajdera ali ne podrazumeva podršku koja se odnosi na njihov rad, funkcionalnosti ili prilagođavanje.
Provajder ne pruža tehničku podršku koja se odnosi na pitanja funkcionalnosti dodataka (plug-inova), modula i slično, a koji se naknadno mogu instalirati u okviru inicijalnih servisa.

Način kontaktiranja tehničke podrške

Član 47

Korisnička podrška Provajdera se može kontaktirati na sledeće načine:

 • slanjem elektoronske pošte na e-mail [email protected] (za tehničku podršku i sva pitanja koja se tiču postojećih i novih Usluga Provajdera)
 • slanjem elektronske pošte na e-mail [email protected] (za pitanja vezana za usluge, račune i predračune), ili
 • slanjem tiketa direktno u okviru Moj Mint korisničkog servisa (za sva pitanja).

Uslovi pružanja tehničke podrške

Član 48

Korisnik je dužan da se identifikuje korisničkoj podršci, i to čini korišćenjem sopstvene e-mail adrese (adrese koju Provajder vodi kao adresu Korisnika)
Provajder bez odlaganja dostavlja potvrdu o tome da je kontaktirana tehnička podrška.
Provajder pruža tehničku podršku odmah nakon što bude kontaktiran, prema proritetima i vremenskoj raspoložovosti kapaciteta, složenosti konkretnog problema, dostupnosti podataka i kooperativnosti odnosno dostupnosti Korisnika, naročito u slučajevima kada je za davanje odgovora potrebno prikupiti dodatne informacije od Korisnika. Inicijalni odgovor na pitanje postavljeno tehničkoj podršci Korisnik dobija u skladu sa uslovima Usluge. Provajder ne garantuje davanje odgovora u određenom roku, već se obavezuje da će svakom Klijentu dati odgovor u roku koji je primeren SLA uslovima Usluge o kojoj je reč.
Ukoliko se radi o tehničkom problemu visoke složenosti, Provajder zadržava pravo da pre davanja odgovora prikupi više informacija ili pripremi određene interne testove ili postavke.

Obaveze Korisnika u vezi sa kontaktiranjem tehničke podrške

Član 49

Korisnik je se obavezuje da se tehničkoj podršci obraća samo putem dostupnih načina pružanja tehničke podrške. Korisnik je dužan da se obrati sa korisničkog naloga (e-mail adrese) koja je nosilac Usluge ili osoba ovlašćena za kontakt.
Korisnik je dužan da dostavi sve neophodne informacije tehničkoj podršci kako bi mogao da očekuje odgovor na pitanje. Korisniku mora biti poznato, i ovim putem Provajder obaveštava Korisnika da je za ispravno korišćenje Usluga potreban određen nivo znanja vezan za elektronske uređaje, računare, softver, korišćenje Interneta, mrežne protokole i sl., i da Provajder ne stavlja na raspolaganje takvo znanje niti pruža edukaciju u vezi sa navedenim. Provajder zadržava pravo da odbije pružanje tehničke podrške na osnovu vlastite procene.
Korisnik se obavezuje da komunikaciju sa Provajderom i osobljem Provajdera obavlja pristojno, uz uvažavanje standarda ponašanja koji važe za poslovnu komunikaciju, a naročito bez psovanja, vređanja ili bilo kojeg oblika ponašanja koje se može podvesti pod zlostavljanje na radu ili u vezi sa radom kako je to definisano Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu. Ukoliko Korisnik krši odredbe pristojnosti, ili odredbe navedenog Zakona, Provajder zadržava pravo da, u skladu sa ovim Uslovima prekine pružanje Usluge Korisniku, ali i da pokrene odgovarajući postupak kako bi zaštitio svoje osoblje u skladu sa zakonom.

7 – OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI, GARANCIJE

Član 50

Korisnici koriste Usluge isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Provajder ne može biti odgovoran za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Član 51

Provajder, podatke unete od strane Korisnika prenosi posredstvom komunikacione mreže i Provajder nije odgovoran za automatsko, posredničko i privremeno skladištenje koje služi samo za efikasnije formiranje prenosa podataka traženih od strane drugih korisnika usluga jer: ne menja podatke; uvažava uslove za pristup podacima; postupa u skladu sa pravilima za ažuriranje podataka; deluje u skladu sa dozvoljenom primenom tehnologija za prikupljanje podataka; uklanja ili onemogućava pristup podacima koje je čuvala odmah nakon saznanja da su podaci uklonjeni iz prenosa posredstvom mreže ili je onemogućen pristup do njih, kao i kada je sud, odnosno drugi nadležni organ, naredi njihovo uklanjanje ili onemogućavanje pristupa.
Provajder skladišti podatke pružene od strane Korisnika, na zahtev Korisnika, i Provajder nije odgovoran za sadržaj skladištenog podatka jer: ne zna niti može znati za nedopušteno delovanje Korisnika ili za sadržaj podatka; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku uklanja ili onemogućava pristup tom podatku.
Provajder posredstvom elektronskog upućivanja može da omogući pristup podacima drugog pružaoca usluga (engl. Link), ali nije odgovoran za te informacije jer: ne zna niti može da zna za nedopušteno delovanje Korisnika ili za sadržaj podataka u tim informacijama; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku Provajder uklanja ili onemogućava pristup podacima.

Član 52

Provajder ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane Korisnika. Provajder ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao Korisnik Usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Član 53

Ograničenje od odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Član 54

Provajder ni pod kojim uslovima ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko zbog propusta korisnika da primeni dostupne mere zaštite, ili propusta korisnika da očisti zaražene fajlove, dođe do bilo kakve neželjene posledice po bilo čiji sadržaj ili ukoliko bilo kakva neželjena posledica nastane usled propusta korisnika.

Član 55

Provajder ne snosi odgovornost ukoliko neblagovremenim postupanjem korisnika istekne zakup bilo kog hostinga ili dođe do brisanja korisničkog sadržaja.

Član 56

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Provajder nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Usluge, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Provajder nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su pružaoci Internet usluga koje Provajder koristi. U svakom slučaju Provajder odgovara samo i isključivo do visine vrednosti pružene usluge.

Član 57

Usluga može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.
Provajder ne snosi odgovornost za štetu koja eventualno nastane usled radova na održavanju i unapređenju sistema putem kojih pruža Usluge , a koji su prethodno najavljeni.

Garancija kvaliteta i ograničenja garancije

Član 58

Provajder garantuje dostupnosti zakupljenih hosting servisa na mesečnom nivou na osnovu Monitoringa i Metrike, a u saglasju sa SLA određene usluge. Nedostupnost podrazumeva vremenski period u kome su zakupljeni hosting servisi bili nedostupni na Internet mreži, ali ne uključuje nedostupnost koju Korisnik ne prijavi u roku od 5 dana ili nedostupnost izazvanu planiranim radovima na serverima ili mreži, DDoS napadom i drugim hakerskim napadima na koje se ne može uticati, otkazom aplikacije Korisnika, radnjama ili propustima Korisnika, radnjama trećih lica kojima je odobren pristup od strane Korisnika, kršenjem Uslova korišćenja ili višom silom.
Za svakih 0.1% vremena nedostupnosti servisa na zakupljenom hosting paketu, koji su ispod garantovane dostupnosti, korisnik ima pravo da zahteva besplatno produženje pretplate za zakupljenu hosting uslugu za jedan kalendarski dan, odnosno ekvivalentno umanjenje cene za naredni period pretplate. Produženje pretplate ovom garancijom je ograničeno na maksimalno 30 dana, za nedostupnost nastalu u jednom kalendarskom mesecu. Navedeno se ne odnosi na namenske servere i virtuelne (VPS Cloud) servere. Kod zakupa namenskih i virtuelnih servera, Korisnik može zatražiti umanjenje cene za naredni period pretplate, i to:

 • za dostupnost ispod 99.9% umanjenje u iznosu od 10% važeće mesečne cene, ili
 • za dostupnost ispod 99% umanjenje u iznosu od 25% važeće mesečne cene, ili
 • za dostupnost ispod 95% umenjenje u iznosu od 50% važeće mesečne cene,
  u jednom kalendarskom mesecu.

Rezervne kopije i očuvanje podataka Korisnika nisu uključeni u garanciju kvaliteta. Provajder pravi redovne i višestruke rezervne kopije fajlova i baza podataka Korisnika i nastoji da uvek vodi računa da automatizovane rezervne kopije budu ispravne, ali nažalost nije uvek moguće verifikovati integritet i dostupnost automatski generisanih rezervnih kopija zbog čega se za rad odnosno integritet, tačnost i postojanje istih ne može garantovati.
Provajder ne može biti odgovoran ukoliko dođe do oštećenja ili gubitka podataka Korisnika, zbog čega je preporučljivo da Korisnik uvek redovno pravi rezervne kopije svojih podataka i da ih čuva na svom računaru ili drugim medijima za skladištenje podataka, kako bi se osigurala dostupnost tih podataka. Tokom trajanja perioda zakupa Korisnik u svakom trenutku može samostalno kreirati rezervne kopije i preuzeti sadržaj sa servera, putem hosting kontrolnog panela ili FTP naloga.

8 – AUTORSKO PRAVO

Član 59

Provajder ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na svom servisu odnosno Uslugama, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa odnosno Usluge, kojih je Provajder autor ili nosilac autorskog prava.

Član 60

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Usluga, ili Usluga u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Provajdera kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Provajdera i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Član 61

Usluge mogu sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, prava žiga i druga prava intelektualne svojine imaju treća lica, kao što su sadržaji Korisnika Usluga, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Treća lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na ili je dostupan putem Usluga Provajdera.

Član 62

Postavljanjem sadržaja na servis odnosno Usluge (izuzev korisničkog naloga), Korisnik je saglasan da isti postane vidljiv neograničenom krugu trećih lica, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja trećih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Usluga je dozvoljeno samo uz obaveznu i izričitu prethodnu saglasnost Provajdera, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Provajdera, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi.

Član 63

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Usluge učinio javno dostupnim.
Provajder ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Član 64

Provajder može oformiti program saradnje sa Korisnicima, tzv. Saradnički program (engl. “Affiliate program“) koji Korisnicima koji učestvuju u takvom programu omogućava korišćenje povoljnosti ili umanjenje cene Usluga Provajdera.
Affiliate program se odvija po posebnim uslovima objavljenim na sajtu Provajdera.

Član 65

Provajder može po sopstvenom izboru putem Affiliate programa ili na drugi način (npr. putem promotivnog koda) promovisati prodaju svih ili pojedinih Usluga definisanih ovim Uslovima korišćenja, u skladu sa posebnim uslovima objavljenim na sajtu Provajdera.

9 – PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I DRUGIH PODATAKA

9.1 – OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI I OPŠTE NAPOMENE

Član 66

Privredno društvo MINT HOSTING d.o.o. Beograd-Stari Grad, ul. Makedonska 21, 11000 Beograd, matični broj: 21480762, PIB: 111427788 (u daljem tekstu: Provajder) poštuje privatnost Korisnika. Ovim putem Provajder obaveštava sva fizička lica o načinu i pravima koja imaju povodom prikupljanja i obrade njihovih ličnih podataka, kako bi ta lica, odnosno potencijalni Korisnici i Korisnici razumeli pravila privatnosti. Pristankom na Uslove korišćenja čiji je Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti i drugih podataka, kao i ovo Obaveštenje sastavni deo, potvrđujete da ste isti detaljno pročitali. Ukoliko niste saglasni sa bilo kojom odredbom Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik), molimo Vas da se uzdržite od korišćenja usluga Provajdera i da nam ne dostavljate Vaše podatke o ličnosti.

Član 67

U cilju zaštite Vaše privatnosti, Provajder primenjuje odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere i konstatno radi na njihovom unapređenju kako bi obezbedio da se sa Vašim podacima postupa u skladu sa važećim propisima i Vašim pristankom (onda kada je taj pristanak potreban u skladu sa zakonom). U vezi sa tim, Provajder može povremeno menjati i unapređivati ovaj Pravilnik, u kom slučaju će obezbediti da Vam ažurirana verzija bude dostupna na internet stranici, sa jasno naznačenim početkom primene. Pozivamo Vas da prilikom posete naših internet stranica proverite da li je nakon Vaše poslednje posete došlo do izmene Pravilnika, te ukoliko jeste da se upoznate sa sadržinom novog Pravilnika. Ukoliko ne budete saglasni sa novim pravilima, molimo Vas da se uzdržite od korišćenja naših internet stranica i dostavljanja Vaših podataka na bilo koji način, odnosno povučete saglasnost za obradu podataka o ličnosti u skladu sa Pravilnikom.

Član 68

Do teksta važećeg Pravilnika možete doći putem linka u podnožju naših internet stranica uvek kada imate pristup internetu. Nastavkom korišćenja internet stranica smatra se da ste pročitali i razumeli važeći Pravilnik, i da ste nakon čitanja i razumevanja pristali na njegovu primenu.

Član 69

Na ovaj Pravilnik i njegove moguće izmene i dopune primenjuju se propisi Republike Srbije.

9.2 – PODACI O RUKOVAOCU

Član 70

Identitet i kontakt podacima Rukovaoca, odnosno pravnog lica koje je odgovorno za upravljanje Vašim podacima je definisan ovim članom

Rukovalac vašim podacima je:

Poslovno ime: MINT HOSTING DOO BEOGRAD
Adresa sedišta: ul. Makedonska 21, 11000 Beograd – Stari grad, Republika Srbija
Matični broj: 21480762
PIB: 111427788
E-pošta: [email protected]
Šifra delatnosti: 6311 – Obrada podataka, hosting i sl.

Kontakt podaci rukovaoca za ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti su:

MINT HOSTING DOO BEOGRAD
ul. ul. Makedonska 21, 11000 Beograd – Stari grad, Republika Srbija
Radno vreme: od ponedeljka do petka od 9:00h do 17:00h
Tel: +381 65 86 88 008
Email: [email protected]

9.3 – NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Član 71

Provajder podatke o ličnosti prikuplja na sledeće načine:

 • direktno od Vas, kada nam neposredno dostavite Vaše podatke. Na primer, kada nam se obratite poštom, elektronskom poštom, odnosno telefonskim putem ili
 • automatski, prilikom korišćenja naših internet stranica, u kom slučaju mi ili naše partnerske treće strane u naše ime, upotrebljavamo tzv. „cookie“ tehnologije za adekvatno prikazivanje sadržaja i praćenje količine poseta i kretanja po našim stranicama i slično (u daljem tekstu “cookie”). Molimo Vas da više informacija o tome kako koristimo “cookie” pročitate u posebnom odeljku ovog Pravilnika.

9.4 – PODACI KOJE RUKOVALAC OBRAĐUJE, NAČIN I OSNOV KORIŠĆENJA

Član 72

Provajder prikuplja podatke koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na konkretnu svrhu obrade.

Član 73

Provajder Vaše podatke koristi ili može da koristi za postizanje više svrha koje su unapred određene u ovom Pravilniku. Za svaku obradu koju preduzimamo postoji odgovarajući osnov koji je propisan Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim zakonima Republike Srbije, kao i prinudnim propisima kojima se uređuje poslovanje Provajdera kao što su ICANN pravila i pravila RNIDS-a.

Član 74

Podatke koje neposredno prikupljamo možemo upoređivati i kombinovati sa podacima koje smo prikupili automatski, te na taj način podaci koji su prikupljeni kao anonimni (na primer, podatak o učestalosti posete određenom sadržaju na našoj internet stranici) mogu postati podaci o ličnosti (na primer, koliko često Vi posećujete određeni sadržaj na našoj internet stranici). To nam omogućava da Vam pružimo personalizovano iskustvo prilikom posete internet stranici.

Član 75

Takođe, Provajder određene podatke može da anonimizuje i koristi za statističke i analitičke svrhe, a da se pritom pojedinačna lica na koja se ti podaci odnose ne mogu ni posredno ni neposredno identifikovati. Tako, na primer, Provajder može da dođe do podatka o procentu posetilaca koji su pogledali određeni video materijal ili posetili drugi sadržaj na internet stranici Provajdera.

Član 76

Provajder obrađuje ili može da obrađuje neke ili sve podatke koji su navedeni ovde. Mi konstantno radimo na razvoju internet stranice i unapređivanju dostupnih servisa, usled čega je moguće da obrada pojedinih podataka koji su niže navedeni započne kasnije, kako se funkcionalnosti internet stranice budu povećavale. Takođe, obim podataka koje obrađujemo zavisi, na primer, i od toga na koji način i iz kojih razloga nas kontaktirate ili na koji način koristite internet stranica.

Podatak koji se obrađuje Svrha obrade Pravni osnov obrade
Ime, prezime, elektronska adresa, i/ili poštanska adresa (mesto, poštanski broj, ulica, kućni broj), i/ili broj telefona Komunikacija sa Vama – odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve koje nam šaljete putem kontakt forme na internet stranici ili drugih kanala komunikacije (elektronske ili redovne pošte ili telefona) Naš legitimni interes da upravljamo servisom za korisnike i da na adekvatan način odgovaramo na pitanja i zahteve korisnika
Korisničko ime, elektronska adresa i lozinka za Vaš profil na internet stranici Kreiranje korisničkog profila na internet stranici putem kojeg može biti omogućena elektronska kupoprodaja proizvoda Naš legitimni interes da obezbedimo personalizovano korisničko iskustvo, jeste zaključenje ugovora o kupoprodaji proizvoda na Vaš zahtev
Ime, prezime, broj telefona, poštanska adresa (mesto, poštanski broj, ulica, kućni broj, grad, zemlja), adresa elektronske pošte (e-mail adresa), IP adresa svakog pojedinog pristupa servisu odnosno Uslugama, (uključujući i “cookie“ podatke). podaci o plaćanju (poslovna banka kod koje se vodi račun), IP adresa svakog pojedinog pristupa Servisu Realizacija elektronske prodaje usluga, i realizacija ugovornog odnosa uspostavljenog pristankom na Uslove korišćenja Izvršenje ugovornog odnosa zasnovanog prema odredbama Uslova korišćenja, i poštovanje naših pravnih obaveza (vođenje evidencije prometa u smislu propisa o računovodstvu) i pravilnika koji regulišu oblast registracije internet domena
Ime, prezime, kontakt podaci (poštanska adresa – mesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, i/ili elektronska adresa, i/ili broj telefona), podaci o kupljenom proizvodu, datumu kupovine, načinu rešavanja reklamacije Rešavanje reklamacije u pogledu saobraznosti proizvoda kupljenih putem elektronske prodavnice na internet stranici Poštovanje naših pravnih obaveza iz oblasti zaštite potrošača
Podatak o izabranim podešavanjima prema kojima se prikazuje internet stranica Obezbeđivanje funkcionalnosti internet stranice u pogledu privremenog “pamćenja” odabranih podešavanja prikazivanja sadržaja internet stranice Naš legitimni interes da posetiocima internet stranice obezbedimo da im se sadržina internet stranice prikazuje na odabranom jeziku prilikom svake posete u određenom vremenskom periodu (obično tokom jednog dana)
Identifikacioni podaci Vašeg uređaja putem kojeg pristupate internet stranici (tzv. Jedinstveni identifikator uređaja), vrsta uređaja (računar, tablet, pametni telefon), IP adresa uređaja, operativni ystem uređaja, veb-pregledač koji koristite za pristup internet stranici Tehničko administriranje internet stranice i obezbeđivanje da se sadržaj internet stranice optimalno prikazuje na uređaju koji koristite Naš legitimni interes da obezbedimo adekvatno korišćenja internet stranice u skladu sa tehničkim funkcionalnostima internet stranice i da isti prikažemo na najoptimalniji način.
Podaci o načinu na koji koristite internet stranice (na primer, koje stranice u okviru internet stranice ste posetili, koliko puta, kada ste se ulogovali, na koje sadržaje ste “kliknuli” i slično) Razumevanje sklonosti i interesovanja posetilaca internet stranice, poboljšavanje korisničkog iskustva i unapređivanje internet stranice, naših proizvoda i servisa, statističke i analitičke svrhe Vaš pristanak
Podaci o online marketinškim sadržajima kojima ste pristupili pre pristupanja internet stranici Utvrđivanje trendova i unapređivanje internet stranice, naših proizvoda i servisa statističke i analitičke svrhe Vaš pristanak

 

Detaljne informacije o podacima koje automatski prikupljamo putem “cookie-ja”, naći ćete u posebnom odeljku ovog Pravilnika.

Član 77

Ukoliko se naknadno pojavi potreba za obradom Vaših podataka u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, Provajder će Vam, pre započinjanja dalje obrade, pružiti informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije u skladu sa zakonom.

Član 78

Provajder neće nikada namerno niti ciljno prikupljati i obrađivati podatke o maloletnim licima, ali ne možemo isključiti mogućnost davanja netačnih podataka od strane lica koja nas kontaktiraju. Ukoliko ste roditelj ili zakonski zastupnik maloletnog lica i poznato Vam je da su nam dostavljeni podaci tog lica, molimo Vas da nas o tome bez odlaganja obavestite kako bismo preduzeli odgovarajuće mere i prekinuli dalju obradu ovih podataka.

9.5 – „COOKIE“ PODACI – KOLAČIĆI

Član 79

Naša internet stranica koristi “cookie” da bismo Vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Oni nam omogućavaju da, na primer, prikažemo sadržaj internet stranice na adekvatan način na svakom Vašem uređaju odnosno internet-pregledaču („web browser“) putem kojeg mu pristupate, ili da prilagodimo sadržaj koji plasiramo na internet stranici Vašim interesovanjima. Informacije koje na taj način prikupljamo u nekim slučajevima mogu biti podaci o ličnosti, ali i ne moraju. Budući da Provajder poštuje Vašu privatnost, u ovom odeljku želimo da Vam objasnimo šta su i na koji način koristimo “cookie” podatke, kao i da Vam predočimo da u određenim slučajevima možete da upravljate načinom na koji koristimo “cookie-je”, a u vezi sa Vašom upotrebom internet stranice. Kada Vam internet stranica omogući da ne izaberete odnosno isključite određene “cookie-je” i Vi se odlučite za tu opciju, to može umanjiti funkcionalnost internet stranice. Takođe, imajte u vidu da ćete postavke koje ste odlučili da isključite, morati da isključite i za svaki drugi uređaj ili veb-pregledač posebno.
Kolačići su jednostavne tekstualne datoteke koje se čuvaju u veb-pregledaču korisnika, odnosno na njegovom uređaju. Zadatak “cookie-ja” je pre svega da omogući internet stranici da „prepozna“ korisnika kada mu ovaj naredni put pristupi. U toj situaciji, internet stranica koristi podatke sačuvane u “cookie-ju” i tako automatski dobija informaciju o prethodnoj aktivnosti korisnika na internet stranici. Kolačići ne mogu pristupe Vašim podacima koje čuvate na uređajima, ali mogu da prikupljaju podatke o Vašim online aktivnostima.
Kolačići nisu štetni po korisnika ili njegov uređaj i ne treba ih mešati sa virusima. Kolačići ne sadrže viruse niti drugi zlonamerni kod.
U zavisnosti od toga koliko dugo se zadržavaju u veb-pregledaču korisnika, razlikujemo “cookie” sesije (zadržavaju se samo u toku konkretne sesije pretraživanja i po njenom okončanju se automatski brišu, a koriste se da bi Vam omogućili pristup konkretnom sadržaju) ili trajne “cookie” (duži ili kraći period, „pamte“ informacije za naredne posete internet stranici, zadržavaju se dok ih ne izbrišite ručno ili dok ne isteknu prema predviđenom vremenu trajanja, npr. “cookie” koji omogućavaju da internet stranica „pamti“ podatke za prijavljivanje u slučaju kreiranja naloga ili “cookie” za praćenje).
Prema tome kome pripadaju, postoje “cookie” prve strane (“cookie” koje je postavila Provajder kao vlasnik internet stranica koji pretražujete) i “cookie” treće strane (“cookie” koje postavljaju naše odabrane partnerske kompanije koje nam pružaju razne usluge, npr. analitičke jer prikupljaju i obrađuju određene podatke o načinu korišćenja internet stranica i dostavljaju nam informacije u anonimiziranom obliku, ili ovi “cookie”-ji omogućavaju da Vam se na njihovim internet stranicama ili drugim lokacijama na Internetu prikazuje povezani sadržaj).
Kolačići mogu da sadrže različite informacije i da se koriste za različite namene. Provajder koristi sledeće vrste “cookie”-ja:

 • OBAVEZNI – apsolutno neophodni “cookie”-ji – Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim sadržajima. Mint Hosting d.o.o koristi kolačiće koji su neophodni za ispravno funkcionisanje naše web stranice, kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
 • TRAJNI – neophodni radi olakšanog pristupa – Ovi kolačići obično imaju datum isteka daleko u budućnosti i kao takvi će ostati u Vašem veb-pregledaču, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Koristimo trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisniku olakšava pristup kao registrovanom korisniku. Takođe, koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumeli navike korisnika, da možemo da poboljšamo web stranicu prema Vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.
 • STATISTIKA – statistički “cookie”-ji – Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posetioci komuniciraju sa stranicom. Radi se o kolačićima koji Mint Hosting d.o.o omogućuju web analitiku, tj. analizu upotrebe naših stranica i merenje posećenosti, koju Mint Hosting d.o.o sprovodi kako bi poboljšao kvalitet i sadržaj ponuđenih usluga.
 • MARKETING – “cookie” podaci za marketinške svrhe – Marketinški kolačići koriste se za praćenje posetilaca kroz web-stranice. Koriste se kako bi se korisnicima prikazivali relevantni oglasi i podstakli ih na učestvovanje, što je bitno za izdavače i oglašavače trećih strana.

Možete upravljati korišćenjem “cookie”-ja odabirom odgovarajućih podešavanja u Vašem veb-pregledaču. Više informacija možete naći na sledećim linkovima:

 

Web pregledač Opis Jezik Link
Google Chrome Sprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie”-ja srpski https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sr
engleski https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox Sprečavanje instaliranja “cookie”-ja srpski https://support.mozilla.org/sr/kb/omogucavanje-i-onemogucavanje-kolacica
engleski https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Firefox Brisanje postojećih “cookie”-ja srpski https://support.mozilla.org/sr/kb/brisae-kolachi?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored
engleski https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored
Internet Explorer Sprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie”-ja srpski https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
engleski https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari Sprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie”-ja engleski https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

 

9.6 – PROFILISANJE

Član 80

Profilisanje je oblik automatizovane obrade podataka koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja ličnih sklonosti, interesa, ponašanja i dr.
Profilisanje putem “cookie”-ja (cookie profiling ili web profiling) podrazumeva upotrebu trajnih “cookie”-ja za praćenje online aktivnosti korisnika. Na osnovu tako dobijenih podataka možemo profilisati posetioce internet stranice i/ili korisnike naših usluga, kako bismo na osnovu toga prilagođavali sadržaj i komunikaciju prema njima.

9.7 – PODACI KOJE PROVAJDER NE OBRAĐUJE

Član 81

Provajder ne prikuplja i ne obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti, kao što su podaci koji se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci u cilju jedinstvene identifikacije lica, podaci o zdravstvenom stanju ili podaci o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji, kao ni podatke koji se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mere bezbednosti.
Molimo Vas da nam ne otkrivate i ne šaljete ovde navedene podatke.

Član 82

Prilikom plaćanja Usluge platnom karticom Provajder ne prikuplja podatke Korisnika o platnoj kartici.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS 3.1 standarda, SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa AD Beograd koji je Nivo 1 provajder platnih usluga, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Provajderu ili trećim licima.

9.8 – PODACI KOJE PROVAJDER OBRAĐUJE A KOJI NISU PODACI O LIČNOSTI

Član 83

Radi dobrog razumevanja, Provajder prikuplja i dodatne podatke koji ne predstavljaju podatke o ličnosti kao što su:

 • Informacije o svim zakupljenim uslugama;
 • Poslovno ime pravnog lica koje je Korisnik;
 • PIB Korisnika koji je pravno lice;
 • Matični broj Korisnika koji je pravno lice;

9.9 – POSTOJANJE OBAVEZE DAVANJA PODATAKA I ODRŽAVANJA PODATAKA AŽURNIM

Član 84

U najvećem broju slučajeva, niste dužni da nam dostavite Vaše podatke već to činite na dobrovoljnoj osnovi. To će, na primer, biti slučaj kada nas kontaktirate i dostavite Vaše kontakt podatke kako bismo mogli da odgovorimo na Vaše pitanje ili zahtev ili kada koristite našu internet stranicu.
U nekim slučajevima može postojati obaveza dostavljanja Vaših podataka. Na primer, u vezi sa elektronskom prodajom naših proizvoda, biće potrebno da nam dostavite Vaše podatke u cilju izvršenja ugovora ili prilikom izjavljivanja reklamacije kako bismo mogli da je obradimo u skladu sa zakonom.
Korisnik je obavezan da samostalno promeni ili obavesti Provajdera o svakoj nastaloj promeni navedenih podataka, odnosno podataka koji su neophodni za uspešnu komunikaciju, a do koje je došlo u periodu trajanja korišćenja Usluga, u roku od 5 kalendarskih dana od nastanka promene. U suprotnom, Korisnik odgovara za svu štetu koja proistekne iz netačnosti, neistinitosti, nepotpunosti ili zastarelosti podataka.
Podatak o imenu i prezimenu korisnika fizičkog lica, odnosno podatak o poslovnom imenu pravnog lica, Korisnik ne može izmeniti samostalno, već je dužan da o nastaloj promeni tog podatka Provajdera obavesti putem Tiketa.

9.10 – PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 85

Vaše podatke obrađuje i koristi prevashodno Provajder.
U nekim slučajevima može biti potrebno da Vaše podatke učinimo dostupnim trećim stranama. To mogu biti članice grupacije Provajder kojoj Provajder pripada, a koje nam pomažu da odgovorimo na Vaša pitanja ili zahteve ili naši poslovni partneri koji nam pomažu da održimo funkcionalnost internet stranice ili nam pružaju analitičke i druge usluge, kao i mreža partnera, i druge usluge navedene u Uslovima korišćenja. Da bismo obezbedili da se sa Vašim podacima postupa na zakonit način, sa trećim stranama smo zaključili odgovarajuće ugovore koji se odnose na obradu podataka o ličnosti kojima smo, između ostalog, predvideli njihovu obavezu da sa podacima postupaju isključivo u skladu sa našim instrukcijama i ovim Pravilnikom, tako da Vama, bez obzira na takvu obradu pripadaju prava ustanovljena Zakonom i ovim Pravilnikom.
Takođe, u određenim pravnim situacijama može postojati zakonska obaveza da Vaše podatke učinimo dostupnim nadležnim organima (npr. sudu ili tužilaštvu i slično). Provajder će, u skladu imperativnim odredbama propisanim Zakonom o elektronskoj trgovini, u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a isti sadržaj sačuvati u dokazne svrhe,
 • Nadležnom subjektu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava.

9.11 – IZNOŠENJE PODATAKA U INOSTRANSTVO

Član 86

Vaše podatke koristimo na teritoriji Republike Srbije.
Pored toga, podatke koje prikupljamo čuvamo na serverima koji se nalaze u Nemačkoj, a koji su u svojini i pod kontrolom strane hosting kompanije Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Nemačka, Hetzner d.o.o. Grad, ul. Adresa br. 00, 11000 Grad, Nemačka, PIB: DE812871812 (a čiji pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je dostupan na adresi: https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz/). U skladu sa politikom hosting kompanije, obezbeđen je visok stepen tehničke i softverske zaštite ovih servera, dok pristup samim podacima koji su na njima pohranjeni nije dozvoljen.
U slučaju potrebe da Vaše podatke učinimo dostupnim primaocima u državama za koje se smatra da ne obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, obezbedićemo odgovarajući osnov za takav prenos, uključujući moguću primenu odgovarajućih standardnih ugovornih klauzula izrađenim od strane nadležnog organa nadzora, odnosno drugih odgovarajućih mera zaštite, kojima će primalac biti obavezan da zaštiti Vaše podatke na način koji je u skladu sa standardima zaštite utvrđenim propisima Republike Srbije.

9.12 – PERIOD ČUVANJA PODATAKA

Član 87

Provajder Vaše podatke čuva samo onoliko koliko je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su ti podaci prikupljeni, a nakon toga ih bezbedno uklanja iz sistema i briše.
Vaše podatke na koje se odnosi ovaj Pravilnik po pravilu ćemo čuvati dve godine , osim kada nas propisi obavezuju da podatke čuvamo duži ili kraći vremenski period ili kada su u pitanju “cookie” (više informacija o “cookie”-ma naći ćete u posebnom odeljku ovog Pravilnika).
Provajder je, prema Zakonu o elektronskoj trgovini, dužan da tokom pružanja Usluge i minimum 30 dana nakon prestanka pružanja usluge čuva podatke o Korisniku, a naročito podatke o IP adresi sa koje Korisnik pristupa uslugama informacionog društva koje Provajder pruža.

9.13 – VAŠA PRAVA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA

Član 88

Važno nam je da znate da Vi pod određenim uslovima imate prava u vezi sa obradom Vaših podataka koja su garantovana zakonom:

Pravo na pristup – imate pravo da zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, kao i pristup tim podacima. Na Vaš zahtev dostavićemo Vam kopiju Vaših podataka koje obrađujemo.

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netačni podaci koji se odnose na Vas isprave bez nepotrebnog odlaganja, kao i da se nepotpuni podaci dopune, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka, a naročito:

 • ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • ako ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • ako ste podneli prigovor na obradu u skladu sa zakonom.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da se obrada Vaših podataka ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

 • ako osporavate tačnost podataka, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • ako je obrada nezakonita, a Vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;
 • ako nam više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • ako ste podneli prigovor na obradu koja se vrši na osnovu legitimnog interesa rukovaoca, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Provajder preteže nad Vašim interesima.

Pravo na prigovor – ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa rukovaoca, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo da podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili dobijete od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja, ako je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i ako se vrši automatizovano. Takođe, imate pravo da ovi podaci budu neposredno preneti drugom rukovaocu, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na opoziv pristanka – ako se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Pravo na podnošenje pritužbe – imate pravo da podnesete pritužbu povodom obrade Vaših podataka o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120
Radno vreme: od ponedeljka do petka od 7:30h do 15:30h
Tel: +38111 3408 900
Faks: +38111 3343 379
Email: [email protected]
Sajt: www.poverenik.rs

9.14 – BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

Član 89

Bezbednost Vaših podataka nam je veoma važna. Zbog toga Provajder preduzima mere fizičke, tehničke i elektronske zaštite kako bi sprečio slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, smene, neovlašćeno otkrivanje ili pristup podacima o ličnosti. Ove mere su usmerene na lica kako van naše organizacije tako i unutar nje, jer je pristup Vašim podacima ograničen samo na one osobe čija zaduženja nužno zahtevaju takav pristup i koje su poučene o zaštiti podataka o ličnosti.
Nažalost ne postoje neprobojni sigurnosni sistemi, pa tako ne možemo da garantujemo da bezbednost sistema nad kojima imamo neposrednu kontrolu nikada neće biti ugrožena. U slučaju povrede podataka o ličnosti preduzećemo sve raspoložive mere i o tome obavestiti nadležne organe u skladu sa propisima, kao i pojedince o čijim podacima je reč, ukoliko je to moguće.

9.15 – VAŽENJE PRAVILNIKA

Član 91

Sva opšta akta Provajdera moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.
Ukoliko neki opšti akt Provajdera nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Član 90

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Provajdera.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi prethodno doneti Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti.

10 – CENOVNIK I NAČINI PLAĆANJA

Član 91

Cene usluga koje pruža Provajder, kao jedinstvene cene prema paketima, i navedene su u Cenovniku koji se smatra sastavnim delom ovih Uslova korišćenja, a istaknute su na Internet adresi https://mint.rs/cenovnik-usluga/

Nadoknadu za usluge Provajdera Korisnik plaća prema profakturama Provajdera za usluge koje želi da kupi ili obnovi.
Korisnik se obavezuje da pre plaćanja proveri da li je na profakturi ispravno navedena usluga koju kupuje, odnosno obnavlja, i da ukoliko nije, o tome (takođe pre plaćanja) obavesti Provajdera sa zahtevom za korekciju.
Provajder Korisniku izdaje fakturu i vrši pružanje usluge, odnosno obnove usluge, tek nakon što provajder evidentira prijem punog iznosa cene za tu uslugu, odnosno njenu obnovu.
Uplatu Provajder evidentira prvog radnog dana Provajdera kada mu banka dostavi odgovarajući izvod.
Kada je Korisnik fizičko lice, odnosno kada Korisnik ima svojstvo potrošača prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača, novčana obaveza koju potrošač plaća putem banke, javnog poštanskog operatora ili drugog lica, koje u skladu sa zakonom pruža platne usluge, smatra se izmirenom na dan kada su banka, javni poštanski operator ili drugo lice koje u skladu sa zakonom pruža platne usluge primili platni nalog potrošača, a rok za početak pružanja usluge, odnosno obnove usluge, počinje da teče od momenta kada Provajder evidentira prijem punog iznosa te novčane obaveze i iznosi jedan radni dan. Korisnik fizičko lice, odnosno Korisnik koji ima svojstvo potrošača se obavezuje da blagovremeno izvrši plaćanje novčane obaveze, uzimajući u obzir ovde navedene rokove.
Provajder ne snosi nikakvu odgovornost kao posledicu propuštanja Korisnika da blagovremeno izvrši plaćanje, odnosno kao posledicu kašnjenja bilo koje banke, javnog poštanskog operatora ili drugog lica, koje u skladu sa zakonom pruža platne usluge, u obradi podatka o izmirenju novčane obaveze Korisnika.

Član 92

Načini plaćanja cene Provajderu su:

 • Uplata na račun u banci,
 • Uplata na e-commerce prodajnom mestu putem platnih kartica,
 • Uplata na paypal račun ponuđena klijentima koji nemaju boravište (nisu rezidenti) u Srbiji.

Provajder može omogućiti i dodatne načine plaćanja, a koji će postati dostupni nakon uspostavljanja odgovarajućih ugovornih odnosa sa bankama i drugim platnim institucijama.

U slučaju plaćanja korišćenjem platnih kartica VISA, MasterCard i Maestro, Dina (svim ili nekim od navedenih, prema tehničkim mogućnostima, važe sledeća dodatna pravila:

 • Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica biće izražen u lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji Provajderu u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na sajtu Provajdera.
 • U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Provajder je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
 • Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Provajdera ili Provajderu.
 • PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.
 • Na izvodu banke povodom kartične transakcije pojavljuje se tekst “Mint Hosting”.

Član 93

Plaćanje usluge Korisnika od strane bilo kog trećeg lica ne proizvodi promenu vlasništva nad uslugama, kao ni promenu nad registrovanim podacima za domen (tzv. Whois podaci).
Promena vlasništva nad uslugama ili registrovanim podacima za domen vrši se isključivo u pisanom obliku putem tiketa ili memoranduma pravnog lica, u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.
Plaćanje usluge Korisnika od strane bilo kog trećeg lica ne dolazi do promene Korisnika, odnosno podataka o Korisniku.

Član 94

Provajder zadržava pravo izmene Cenovnika, uz blagovremeno obaveštavanje putem Interneta, i poštovanja dobrih poslovnih običaja.

Član 95

Nadoknadu za odabranu uslugu Korisnik plaća prema predračunu Provajdera za uslugu koju Korisnik želi da koristi.
Korisnik se obavezuje da pre plaćanja proveri da li je na predračunu ispravno navedena usluga i specifičnosti na koje se usluga odnosi, i da ukoliko nije, o tome (takođe pre plaćanja) obavesti Provajdera sa zahtevom za korekciju.
Provajder će pružiti onu uslugu koja je navedena u predračunu koji je plaćen.
Provajder Korisniku izdaje račun i vrši pružanje Usluge tek nakon prijema punog iznosa cene za tu Uslugu.
Plaćanjem Usluge od strane trećeg lica (lice koje nije Korisnik) to treće lice ne stiče prava na usluge Provajdera koje korisiti Korisnik.

11 – REKLAMACIJE I POVRAĆAJ NOVCA

Član 96

Kako Provajder pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Član 97

Usluga informacionog društva koju Provajder pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Korisnika da uslugu koristi, i Korisnik prihvatom ovih Uslova potvrđuje da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora u slučaju kada Provajder u potpunosti izvrši svoje ugovorne obaveze.

Član 98

Provajder nema obavezu da vrši povraćaj novca, po bilo kom osnovu, za bilo koju Uslugu.
Provajder može da, po sopstvenoj diskrecionoj oceni, odobri povraćaj novca Korisniku u punom iznosu pod uslovom da Korisnik:

 • zatraži povraćaj novca najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa i
 • da je usluga nesaobrazna u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

12 – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 99

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja isključivo se primenjuju važeći propisi Republike Srbije, isključujući primenu pravila o rešavanju sukoba nadležnosti.
Ovi Uslovi korišćenja su pravno obavezujući dokument kojim Provajder uređuje svoje poslovanje i pravni odnos prema Korisnicima.
Ovi Uslovi korišćenja ne proizvode pravno dejstvo između Korisnika i trećih lica, niti se Korisnici ili treća lica mogu pozivati na ove Uslove korišćenja u međusobnom ugovornom odnosu, niti referenciranje na ove Uslove korišćenja proizvodi pravno dejstvo u međusobnom ugovornom odnosu između trećih lica.
Korisnici koji pružaju uslugu informacionog društva ili druge usluge dužni su da urede sopstvene ugovorne odnose sa trećim licima, i ni u kom slučaju Provajder ne može biti smatran ugovornom stranom u takvom odnosu Korisnika i trećeg lica.

Član 100

Na sve sporove do kojih može doći između Provajdera i korisnika u vezi sa korišćenjem Usluge primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Provajder i Korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora sa korisnicima koji su pravna lica ili preduzetnici je Privredni sud u Beogradu (uz primenu zakonskih ograničenja u pogledu ugovaranja mesne, stvarne i funkcionalne nadležnosti), a za korisnike fizička lica, odnosno korisnike koji imaju svojstvo potrošača, pored suda u Beogradu, mesno je nadležan sud u mestu prebivališta, odnosno boravišta tog fizičkog lica, odnosno potrošača.

Član 101

Provajder ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između dva ili više korisnika, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.
Ukoliko dva Korisnika nisu drugačije ugovorila, na sve sporove do kojih može doći između dva Korisnika, u vezi sa korišćenjem Usluge primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.
Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je sud prema opštim pravilima ocene nadležnosti suda.

Član 102

Provajder ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na sopstvenoj Internet prezentaciji i poslati obaveštenje svim registrovanim Korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.
Ukoliko već registrovani Korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan Korisnik da izričitu izjavu da ne prihvata ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja.

Član 103

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Provajdera.

Član 104

Svaki primerak ovih Uslova korišćenja, kao i Priloga i Cenovnika koji čine njegov sastavni deo, proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, i ne može mu se osporiti punovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma samo zato što je u elektronskom obliku.

 • Comodo SSL
 • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji